, Szkolenia GMP
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

CYKLICZNY ADENOZYNO-MONOFOSFORAN

Zasadnicze znaczenie dla poznania mechanizmów, za pomocą których dochodzi do przeniesienia sygnału hormonalnego z receptora błonowego na struktury wewnątrzkomórkowe, miały prace laureata nagrody Nobla E. Sutherlanda, ogłoszone na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Sutherland wykazał, że w wyniku działania niektórych hormonów na komórki dochodzi do wytwarzania cyklicznego adenozyno-3′, 5′-monofosforanu (cAMP) w wyniku aktywacji umiejscowionego w błonie komórkowej enzymu cyklazy adenylanowej. Cykliczny AMP dodany do homogenatu komórek docelowych jest z kolei w stanie wywołać efekty biochemiczne typowe dla działania odpowiedniego hormonu. Sutherland nazwał cAMP drugim przekaźnikiem (second messenger), traktując hormon jako pierwszy przekaźnik. W świetle obecnego stanu wiedzy, działanie hormonów za pośrednictwem cAMP jako drugiego przekaźnika odbywa się w sposób przedstawiony na schemacie (ryc. 3).

Receptor błonowy składa się z trzech elementów: właściwego receptora wiążącego cząsteczkę hormonu (R), tzw. białka N, oraz jednostki katalitycznej, czyli enzymu cyklazy adenylanowej (CA). Pewne dane doświadczalne wskazują, że elementy te w stanie nie pobudzonym występują w błonie komórkowej oddzielnie i poruszają sieL niezależnie w płaszczyźnie błony. Z chwilą związania cząsteczki hormonu przez receptor R dochodzi do połączenia wymienionych trzech elementów i ich wzajemnego oddziaływania. Białko N ma zdolność wiązania nukleotydów guani- nowych oraz aktywność GTPazy. Interakcja hormonu z receptorem umo- żliwia wymianą guanozynodifosforanu (GDP) na guanozynotrifosforan (GTP), który z kolei ma właściwość aktywacji CA. Następnie GTP ulega hydrolizie w wyniku GTPazowej aktywności białka N. Zahamowanie aktywności GTPazowej białka N, np. przez toksynę Vibrio cholerae, lub zastąpienie GTP analogiem nie ulegającym hydrolizie prowadzi w konsekwencji do długotrwałej aktywacji CA, nawet w nieobecności hormonu. Cyklaza adenylanowa jest enzymem katalizującym powstawanie cAMP z adenozynotrifosforanu (ATP):

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Detoksykacja alkoholowa- jak zacząć?

Detoksykacja alkoholowa nie od dziś wiadomo, że przede wszystkoizm skuteczna dezoksydacja alkoholowa to rozwiązanie dla właściwie każdego, kto chciałby pozbyć się nałogu. Wiadomo, że takich...

Zamknij