1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

ILOŚCIOWE WYZNACZNIKI DZIAŁANIA KANCEROGENNEGO

W ocenie ryzyka związanego z ekspozycją organizmu na działanie czynników kancerogennych (niezależnie od pewnych zmiennych zależnych np. od drogi wprowadzenia lub stanu funkcjonalnego narządów docelowych) czynnikiem decydującym jest ich ogólna dawka oraz silą działania kancerogennego.

Badania na zwierzętach doświadczalnych doprowadziły do wyprowadzenia przybliżonych, prostych równań, ujmujących zależności pomiędzy dawką, skutkiem działania i czasem jego występowania. Wzór zaproponowany przez Druckrey’a [13] na podstawie badań działania wielu kance- rogenów u myszy, przedstawia te zależności w postaci równania: d tn = constans gdzie: cl – całkowita dawka kancerogenu, t – czas, w którym u 50Vo zwierząt rozwijają się nowotwory, n – (wykładnik potęgi) – współczynnik kancerogenności badanego czynnika lub substancji, większy od 1.

Powyższą zależność należy jednak przyjąć z zastrzeżeniem, że dotyczy ona kancerogenów pierwotnych, tj. czynników inicjujących procesy nowotworowe. W działaniu czynników promocyjnych występuje natomiast najprawdopodobniej więcej zmiennych [39].

Wartość współczynnika n dla różnych kancerogenów testowanych w warunkach przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach zawarta była w przedziale 1,1-6,5, co wobec jego wykładniczego charakteru dowodzi olbrzymiej rozpiętości nasilenia tej właściwości.

Badania charakteryzujące wzajemne zależności skutku działania, czasu jego ujawnienia się i dawki mają wiele istotnych implikacji w ekstrapolacji na problemy kancerogenezy (w tym polekowej) u ludzi.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM TRZONU MACICY

Pominąwszy pęknięcia trzonu macicy w przebiegu nieprawidłowych porodów oraz okaleczenia będące następstwem nieodpowiedniego postępowania w czasie pewnych zabiegów położniczych - przebicia ściany macicy mogą się...

Zamknij