, meelania
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Niedokrwistość hemolityczna

NADPH działa jako koenzym w redukcji utlenionego glutationu i me- themoglobuliny. Zredukowany glutation (GSH) ochrania przed utlenieniem grupy sulfhydrylowe hemoglobiny i innych białek, zwłaszcza enzymatycznych albo bezpośrednio, albo jako koenzym w reakcjach katalizowanych przez peroksydazę glutationową.

Widocznym objawem utlenienia składników komórkowych, w tym hemoglobiny i białek błony, jest pojawienie się ciałek Heinza w krwinkach czerwonych (ryc. 25.2).

W normalnych warunkach tylko ok. 10% glukozy jest metabolizowane w cyklu pentozowym. Natomiast w warunkach zapotrzebowania na NADPH wzrasta znacznie metabolizm w tym cyklu.

Najczęstszym defektem enzymatycznym krwinki czerwonej jest niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD), katalizującej pierwszą reakcję cyklu pentozowego 14], Niedobory innych enzymów tego cyklu występują znacznie rzadziej, wskutek tego mają mniejsze znaczenie kliniczne jako przyczyna polekowych niedokrwistości hemolitycznych.

Defekty enzymatyczne cyklu glikolizy beztlenowej nie prowadzą do polekowej niedokrwistości hemolitycznej z wyjątkiem niedoboru kinazy pirogronianowej, kiedy hemoliza ulega nasileniu po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego i doustnych środków antykoncepcyjnych.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
ZAPALENIE RZEŻĄCZKOWE CEWKI MOCZOWEJ

Zakażenie cewki moczowej zarazkami rzeżączki jest schorzeniem bardzo pospolitym. Rozpoczyna się ono ropnym wypływem z cewki moczowej oraz mniej lub więcej silnym paleniem i kłuciem...

Zamknij