, http://www.dobrafizjoterapia.pl/, winstrol
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Postawy egzystencjalne i kulturowe

Postawy społeczne wyznaczają stosunek człowieka do społeczeństwa jako całości lub do poszczególnych grup ludzi wchodzących w jego skład. Postawy te wyznaczają zakres uspołecznienia człowieka. Można wśród nich wyróżnić postawę patriotyzmu, postawę społecznego zaangażowania, zdyscyplinowania, odpowiedzialności, użyteczności i gospodarności. Poza tym ważna jest postawa kolektywizmu i społecznej otwartości.

Nakłucie torbieli

Nakłucie torbieli nie jest dziś również stosowane nawet w celach rozpoznawczych, gdyż można je zastąpić wykonanym w znieczuleniu miejscowym pióbnym otwarciu brzucha małym cięciem między spojeniem łonowym i pępkiem. Nakłucie od strony pochwy (zatoki Douglasa) w celach rozpoznawczych wchodzi natomiast niekiedy w rachubę (podejrzenie na krwistek pozamaciczny, ropień jamy Douglasa itp.).

Rola ojca w zapłodnieniu

Jeszcze gorzej wygląda sprawa źródła informacji o roli ojca w zapłodnieniu: z formalnych i oficjalnych źródeł dowiaduje się prawdy na ten temat dzieci do lat Is-0%, do lat 10 – 3%, do lat 14 – 18%, młodzieży do lat 20 – 25%. Ze źródeł nieformalnych, głównie od rówieśników i z książek, dowiaduje się tego wśród osób badanych do lat 7 – 1%, do lat 10 – 9%, do lat 14 – 53% i do lat 20 – 90%.

Ocena stanu rehabilitacji ruchowej w Polsce

Ocena .sianu rehabilitacji ruchowej w Polsce na podstawie dotychczasowych doświadczeń. W ocenie służby zdrowia rehabilitacja ruchowa stanowi silne ogniwo systemu leczenia rehabilitacyjnego w Polsce. Specjaliści z tego zakresu wykształceni w uczelniach wychowania fizycznego (szczegółowe dane w rozdziale 3) stanowią najbardziej prężną i dobrze zorganizowaną grupę zawodową, pracującą w rehabilitacji w Polsce (w 1938 r. zrzeszoną w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii). Stosują oni w praktyce klinicznej znane i cenione na święcie metody usprawniania ruchowego i zabiegów fizykoterapeutycznych, takich jak: Bobathów, PJMF, Vojta, mobilizacji stawów, terapii manualnej i różnych form masażu. Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie, gdzie kształci się specjalistów z zakresu rehabilitacji ruchowej w systemie szkolenia magisterskiego, pozwala to gruntownie przygotować absolwentów tego kierunku do pracy zawodowej. W wielu jednostkach służby zdrowia, gdzie nie ma lekarzy ze specjalizacją w zakresie rehabilitacji magistrowie rehabilitacji ruchowej pełnią funkcję kierowników pracowni i gabinetów rehabilitacji i fizjoterapii, opiekując się licznym gronem techników fizjoterapii i kierując całym procesem rehabilitacji pacjenta. Można uznać zatem, że potencjał kadrowy rehabilitacji ruchowej w Polsce (kilka tysięcy magistrów rehabilitacji i techników fizjoterapii) jest zadowalający (corocznie przybywa ok. 200 nowych absolwentów uczelni wf). Wyraźne natomiast niedostatki obserwujemy w zapleczu materialnym usprawniania ruchowego. Drastycznie brakuje sprzętu i urządzeń do prowadzenia ćwiczeń. Tylko w nielicznych placówkach rehabilitacji jest specjalistyczny sprzęt do prowadzenia pełnych zabiegów kinezyterapeutycznych (sala odpowiednio wyposażona, basen do ćwiczeń w wodzie, zestawy podwieszek itp.). Brakuje sprzętu i aparatury do prowadzenia obserwacji metodycznych i naukowych postępu rehabilitacji ruchowej, dlatego też dorobek naukowy w tej dziedzinie jest skromny. Znamienny jest fakt, że rehabilitacja ruchowa w Polsce, pomimo uznanych osiągnięć praktycznych w kraju, nie wypracowała, jak dotychczas, metod usprawniania ruchowego, które byłyby uznane i cytowane w literaturze światowej z zakresu fizjoterapii. Spowodowane to jest ubogim potencjałem naukowym rehabilitacji ruchowej, brakiem skutecznego propagowania w świecie metod usprawniania ruchowego stosowanych w Polsce.

Przygotowanie psychiczne przed stosunkiem

Mniej znane są te sprawy u kobiet, zwłaszcza dlatego, że znacznie rzadziej domagają się one interwencji terapeutycznej, a właśnie klinika zaburzeń seksualnych jest, jak dotychczas, najbogatszym źródłem wiedzy seksuologicznej. Być może, przyczyną tej małej wiedzy jest też fakt, że . u kobiety problem ten jest mniej skomplikowany, a to z dwóch powodów. Realizacja aktu seksualnego może przebiegać z udziałem kobiety całkowicie obojętnej erotycznie, a więc brak pobudzenia erotycznego i w relacji obu płci blokuje wyłącznie możliwości techniczne mężczyzny. On jest tu odpowiedzialny za niespełnienie aktu seksualnego, on też z tego powodu może być określony jako niepełnowartościowy partner związku seksualnego. Kobieta nie odczuwająca pobudzenia erotycznego może, symulując pobudzenie, wystąpić jako pełnowartościowy partner seksualny. To, czy odczuje pobudzenie erotyczne, a nawet orgazm, czy go nie odczuje, jest jej sprawą osobistą, to znaczy nie musi zakłócać relacji między dwojgiem partnerów.

Potylica

Potylica wstawia się do wchodu w ten sposób, że obie jej połowy powinny wejść jednakowo głęboko do miednicy, inaczej mówiąc, szew strzałkowy biegnie w środku płaszczyzny wchodu w równych odległościach od spojenia łonowego i wzgórka kości krzyżowej. Ten sposób wstawiania się główki nazywamy osiowym, czyli synklitycz- nym (ryc. 83). Jeśli tylna kość ciemieniowa opuści się do wchodu niżej! jak przednia, wówczas szew strzałkowy przebiega bliżej spojenia łonowego i mówimy o nieosiowoś ci lub przodowaniu kości ciemieniowej tylnej, czyli asynklityzmie tylnym (ryc. 84). Przeciwnie, jeśli głębiej opuści się do wchodu kość ciemieniowa przednia, a tylna stoi wyżej, wówczas szew strzałkowy znajduje się bliżej wzgórka kości krzyżowej i wtedy nazywamy to nieosiowością

Nuda

Wypróbowany niefarmaceutyczny środek obniżania napięcia nerwowego, budzenia apatii, senności i obojętności wobec wszystkiego i wszystkich. Tak szerokie zastosowanie nudy już w najdawniejszych wiekach interesowało zwłaszcza literatów i artystów i zainteresowanie to trwa do dziś, z tym, że dzięki wynalazkowi druku, radia, filmu i telewizji dostarczanie pacjentom nudy odbywa się bez porównania sprawniej, miż miało to miejsce w przeszłości.

MASTERS I JOHNSON I ICH BADANIA

Badania Mastersa i Johnson zmierzały zasadniczo do odpowiedzi na dwa pytania: 1) jakie zmiany zachodzą w organizmie mężczyzny i kobiety pod wpływem stymulacji seksualnej, oraz 2) dlaczego mężczyzna i kobieta zachowują się tak, a nie inaczej w czasie reakcji na stymulację seksualną. Badacze ci ostatecznie przełamali barierę zakłamania, nienaukowych oporów i tabu w odniesieniu do eksperymentów naukowych w zakresie seksu człowieka. Dostarczyli oni bogatego materiału obiektywnie sprawdzonych faktów z zakresu psychofizjologii seksualnej, mających olbrzymie znaczenie dla poznania mechanizmów leżących u podstaw reakcji seksualnych człowieka. Badania ich stanowią duży wkład w dziedzinę poznania najbardziej intymnej sfery życia człowieka. Zastrzeżenia dotyczące możliwości negatywnego wpływu aktywności seksualnej w sztucznych warunkach eksperymentalnych na przyszły indywidualny erotyzm badanych nie potwierdziły się. Wprawdzie sugestie i techniki stosowane w czasie badania stały się integralną częścią osobistych wzorów reakcji seksualnych badanych, lecz miały one wpływ pozytywny, gdyż pozwalały na hardziej efektywne, udoskonalone reakcje seksualne. Zastrzeżenia dotyczące możliwości zniekształcenia i wypaczenia wyników przy ich interpretacji, zgodnie z osobistymi doświadczeniami, skłonnościami, upodobaniami lub uprzedzeniami badaczy, zostały ominięte przez zastosowanie techniki obiektywnie rejestrującej zachodzące reakcje. Zarzuty, że ochotnicy zgłaszający się do tego rodzaju eksperymentów mają skłonności ekshibicjonistyczne, które z kolei mogą być źródłem pewnych nieprawidłowości fizjologicznych w ich organizmach, ograniczających wartość eksperymentu, nie są przekonywające. Argumentami takimi można szermować w każdej innej dziedzinie eksperymentów dokonywanych na ludziach, zarzucając np. masochizm ochotnikom poddającym się sondowaniu żołądka, cewnikowaniu pęcherza itp.

Proces zapalny macicy

Zależnie od umiejscowienia procesu zapalnego macica ulega przesunięciu do boku, do przodu, do tyłu lub do góry. Oprócz bólów w dole miednicy, dolegliwości pęcherzowych i kiszkowy ch mogą występować krwawienia z macicy.

SEKS A SZTUKA

Za punkt wyjścia przyjmijmy twierdzenie, że sztuka odzwierciedla rzeczywistość, a w szczególności – bo ta sprawa nas tu głównie interesuje – rzeczywistość człowieka, określoną dominującymi w danej epoce przekonaniami, postawami moralnymi i światopoglądowymi, stosunkiem do świata, wyznaczonym czynnikami zarówno moralnymi, jak i intelektualnymi, oraz różnymi układami społecznymi. Rzeczywistość ta ulega różnorodnym przetworzeniom – transformacjom i deformacjom – wskutek specyficznego sposobu widzenia jej przez artystę, jego artystycznych zamierzeń i przyjętych założeń. Podejmując próby wyznaczenia roli seksu w sztuce musimy więc sięgnąć do nastawień wobec tej problematyki, panujących w rzeczywistości społecznej danego okresu. Nie wolno nam również pominąć faktu, że sposób przedstawiania seksu w sztuce nie jest tylko wyrazem nastawień panujących w społeczeństwie, lecz także kształtuje nastawienia. Zjawiska pozaartystyczne, jak funkcjonujące społecznie prądy umysłowe, postawy, przekonania, systemy wartości itp., znajdują swój wyraz w sztuce, ale z kolei ulegają jej wpływowi, ponieważ dzieło sztuki nie jest nigdy wiernym odbiciem faktów. Indywidualny sposób widzenia rzeczy przez artystę, jego wizja świata, akcentuje i ujawnia czynniki niedostrzegalne w potocznym widzeniu, ukryte pod warstwą stereotypowych sposobów widzenia świata sztuka nadaje rangę temu, co wydawało się nieważne, demaskuje złudność wartości uważanych za istotne.