1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Antykoncepcja hormonalna

W przypadkach hirsutyzmu mniej nasilonego stosuje się dawki mniejsze i octan cyproteronu (Androcur) oraz inną dawkę – 12,5-25 mg/24 h przez 21 dni, łącznie z 50 gg etynyloestradiolu. Jednocześnie jest to skuteczne postępowanie antykoncepcyjne.

ZESPÓŁ ENCEFALOPATII DIFENYLOHYDANTOINOWEJ

W zakresie uszkodzeń strukturalnych wyodrębniono rzadko występujący zespół „encefalopatii difenylohydantoinowej”. Są to zaburzenia wyższych czynności mózgu, zaburzenia ruchowe i czuciowe ze szczególnie wyraźnie narastającymi objawami móżdżkowo-przedsionkowymi. Ze strony psychicznej występuje wzmożony lub obniżony nastrój i senność [62]. Zespół charakteryzuje się zwiększoną liczbą napadów padaczkowych, pojawieniem się w eeg zmień patologicznych lub ich nasileniem. Mechanizm występowania encefalopatii jest niejasny podnoszona jest patogenetycz- na rola kwasu foliowego, którego stężenie w surowicy u takich chorych zmniejsza się [58].

Przyrządy Le Vaugana i Napiera

Jeśli jednakże z jakichkolwiek powodów (np. podeszłego wieku chorej, niechęci jej do operacji itd.) leczenie operacyjne jest niemożliwe, można zastosować sztuczną podporę dla krążków, poza szparą sromową, w postaci „hysteroforu“ lub balonu gumowego, do którego pacjentka sama wprowadza powietrze nadymając go po założeniu do pochwy. Spośród hysteroforów, które są noszone tylko w ciągu dnia, a usuwane na noc, najodpowiedniejsze są przyrządy Le Vaugana, Napiera i ich odmiany. Wychodzą one jednak coraz więcej z użycia wobec udoskonalenia metod operacyjnych i zmniejszenia niebezpieczeństwa zakażenia po zabiegach chirurgicznych.

Leczenie operacyjne ma tę wyższość nad leczeniem ortopedycznym, że nie tylko usuwa przemieszczenie części rodnych, lecz jako leczenie przyczynowe usuwa powody ich wypadania i obniżenia.

PRZEMIESZCZENIA KOBIECYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Czynniki, które w normalnym życiu kobiety dokonują pewnych przemieszczeń kobiecych narządów rodnych, regulowane są przez szereg mięśni, pasmowa- tych zagęszczeń tkanki łącznej miedniczej i więzadeł nie dopuszczających do pozostawania i ustalenia się narządów rodnych kobiety w miejscu nieodpowiednim. W pewnych jednak przypadkach dochodzi do zmiany położenia narządów kobiety, mimo że układ mięśniowo-tkankowo-więzadłowy, utrzymujący je w prawidłowym położeniu, nie uległ upośledzeniu. Jest to następstwem czysto mechanicz nego wpływu, jaki w wrarunkach patologicznych wywierają na nie pewne sprawy chorobowe bez udziału tłoczni brzusznej, a więc bez udziału czynnika wpływającego na podniesienie się ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej, o którego znaczeniu w etiologii przemieszczeń macicy będzie jeszcze mowa później.

UKŁADY ENZYMATYCZNE

W różnym czasie rozwija się także zdolność do indukcji poszczególnych układów enzymatycznych. Stąd, We wczesnym okresie życia niebezpieczne jest podawanie związków pobudzających syntezę enzymów (fenobar- bital, fenytoina, barbital, fenylobutazon), gdyż mogą one przyspieszać przebieg procesów toksykacji, nie indukując równocześnie procesów detoksykacji i zwiększać w ten sposób lub wywoływać działanie toksyczne podawanego równocześnie leku. Podawanie w okresie noworodkowym leków o właściwościach pobudzających syntezę enzymów może też powodować zaburzenia w biosyntezie niektórych związków endogennych. Na przykład podawanie fenobarbitalu przyspiesza procesy hydroksylacji i sprzęgania z kwasem glukuronowym steroidów, zwiększając ich stężenie, co może prowadzić do zaburzeń w późniejszym rozwoju dziecka 120]. t f

Mięśniak macicy podsurowiczy średniej wielkości

W przypadkach tych szypuła guza jest zwykle krótka i jędrna. Bardzo często stwierdza się w macicy i inne mięśniaki. Jak już wspomniano, należy brać pod uwagę także i wiek chorej.

Odstawienie kortykosteroidów

Po uzyskaniu złagodzenia objawów zmniejsza się stopniowo dawkę dobową aż do osiągnięcia najmniejszej dawki opanowującej proces chorobowy. Można wówczas podjąć próbę stosowania całej dawki dobowej jednorazowo w godzinach rannych albo podawania co drugi dzień rano dawki leku przeznaczonej na 2 doby (tzw. altérnate day therapy). Ten sposób stosowania kortykosteroidów osłabia ich wpływ hamujący na przysadkę i zmniejsza częstość występowania objawów niepożądanych, jednak nie we wszystkich przypadkach dostatecznie tłumi podstawowy proces chorobowy. Należy wspomnieć, że przejście ze schematu codziennego stosowania kortykosteroidów do podawania co drugi dzień musi odbywać się stopniowo. Przykładowo – w razie stosowania prednizonu w dawce 50 mg/24 h zmiana dawek powinna być następująca: I dzień – 60 mg, II – 40 mg, III – 70 mg, IV – 30 mg, V – 80 mg, VI – 20 mg, VII – 90 mg, VIII – 10 mg, IX – 95 mg, X dzień – 5 mg.

SPIRONOLAKTON

Spironolakton (Aldactone) znalazł zastosowanie w zwalczaniu objawów pierwotnego i wtórnego hiperaldosteronizmu. SLosowany w dawce 400- 1000 mg zapobiega powstawaniu hipokaliemii, występującej z reguły po dłuższym stosowaniu saluretyków. Pełne działanie antyaldosteronowe spironolaktonu stwierdza się z reguły dopiero po trzech dniach podawania leku. Długotrwałe stosowanie leku jest postępowaniem z wyboru u chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem, nie kwalifikujących się do leczenia chirurgicznego. Spironolakton podaje się dożylnie u chorych z zaburzeniami rytmu serca, występującymi w przebiegu przewlekłej niewydolności krążenia lub zawału mięśnia sercowego, w leczeniu zatrucia glikozydami naparstnicy oraz pooperacyjnego wtórnego hiperaldosteronizmu, zwłaszcza u chorych z pooperacyjną porażenną niedrożnością jelit. Podawanie spironolaktonu dożylnie w dawce 800-1000 mg jest również wskazane u chorych z urazami czaszki lub po zabiegach neurochirurgicznych (lek zapobiega obrzękowi tkanki mózgowej). Spironolakton stosowany jest czasem z powodzeniem u kobiet z nadmiernym owłosieniem (hirsutyzmem).

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE STEROIDÓW NA NERKI

Leczenie steroidami zwiększa wytwarzanie i wydalanie mocznika, kreatyniny oraz kwasu moczowego. Podwyższa się ciśnienie krwi, zmniejsza tolerancja glukozy i pojawiają się inne zaburzenia metaboliczne, Tak więc niewydolność nerek jest ogólnym przeciwwskazaniem do kortyko- terapii.

Spostreżenia Vene’a, Colliera i Flowera

Od czasu opublikowania spostrzeżeń Vane’a [54], Colliera [8] oraz Flo- wera i wsp. [16] na temat hamowania syntetazy prostaglandyn przez in- dometacynę i kwas acetylosalicylowy przypuszcza się, że skurcz oskrzeli wywołany przez niesteroidowe leki przeciwzapalne jest wynikiem przewagi działania na oskrzela prostaglandyny Fn, która kurczy oskrzela, nad prostaglandynami Ej i E2r które działają na oskrzela rozkurczowo. Jest to hipoteza, która nie jest poparta materiałem dowodowym.