1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Dur brzuszny

Wnosząc z licznych spostrzeżeń dur brzuszny wywołuje zaburzenia cyklu miesięcznego, a nawet zatrzymanie miesiączek, które wracają nieraz dopiero po upływie kilku miesięcy.

Błonica powoduje raczej zmiany miejscowe na sromie i w pochwie. Podobne zmiany spotykano niekiedy także i w przebiegu innych chorób zakaźnych (np. w ospie lub w płonicy). Zarówno jednak w ospie, jak płonicy lub też i odrze trafiają się również zapalenia śluzówki macicy, które wpływają na zwiększenie się krwawienia miesiączkowego.

W przebiegu cholery zmiany zapalne w ścianach pochwy_i śluzówki macicy trafiają się bardzo rzadko. Powstają one wskutek oddziaływania toksyn bakteryjnych na śluzówki, w których proces zapalny przybiera często (np. w macicy) charakter krwotoczny.

POLEKOWE ZASADOWICE METABOLICZNE

Etiologia i patogeneza [2 – 4, 7, 8, 11, 13, 16, 21, 22, 25, 26]. Polekowa zasadowica metaboliczna może mieć następujące przyczyny:

Siła działania penicyliny jest wielka

Penicylina, podobnie jak sulfanilamidy, działa bakteriostatycznie, nie naruszając ani białych ciałek krwi, ani samych tkanek. Co więcej, siła działania penicyliny jest bardzo wielka, tak że nawet w ogromnym rozcieńczeniu upośledza rozwój szeregu gatunków bakterii, a pomiędzy nimi także gonokoków. Zastosowanie jej zatem w tych przypadkach, w których zawodzą sulfanilamidy – niezależnie, rzecz prosta, od wyłącznego jej doprowadzania w celach leczniczych – przynosi doskonałe wyniki. Ponieważ istnieją pewne spostrzeżenia uprawniające do twierdzenia, że penicylina i sulfanilamidy działają synergistyczr.ie, leczenie oboma typami antybiotyków można prowadzić równocześnie.

Do lec zenia penicyliną nadają się w pierwszym rzędzie te przypadki rzeżączko- wego zakażenia, w których, mimo dwukrotnie przeprowadzonej kuracji związkami sulfanilamidowymi (drogą doustną), nie osiągnięto pożądanych wyników.

Nie wszystkie związki sulfanilamidowe działają równie silnie.

Nefrotokstczne działanie metoksyfluranu

Czynnikami sprzyjającymi nefrotoksycznemu działaniu metoksyfluranu są: duża dawka, długi czas znieczulenia ogólnego, uprzednie stosowanie barbituranów oraz nefropatia bez względu na jej przyczynę.

Pochodne fenotiazyny

Działanie niepożądane. W większości publikacji podaje się, że skutki niepożądane przy podawaniu tolbutamidu występują najrzadziej i dotyczą 0,8% osób leczonych, nieco wyższe odsetki podaje się dla chloro- propamidu i glibenklamidu, przy czym w większości przypadków są to skutki o bardzo małym znaczeniu klinicznym.

TESTY IN VIVO CZĘŚĆ 4

– 7. Test Prausnltza-Kiistnera. Wykrywa przeciwciała uczulające skórę – IgE [24, 48] i polega na ocenie uwalniania się histaminy w miejscu wstrzyknięcia nie uczulonemu biorcy badanej surowicy, a następnie badanego antygenu. W wykrywaniu alergii na leki stosowana jest modyfikacja tego testu, zwana testem odwróconym, polegająca na wstrzykiwaniu badanej surowicy osobom otrzymującym badany lek i dobrze go tolerującym.

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONU WZROSTU

Wytwarzanie i wydzielanie hormonu wzrostu jest regulowane przez wiele czynników podwzgórzowych i ponadpodwzgórzowych. Ważną rolę odgrywają 2 neurohormony: somatostatyna, tetradekapeptyd, wyizolowany po raz pierwszy z podwzgórza owcy przez Brazeu i wsp. w 1973 r„ oraz somatoliberyna (SRF, GRF), polipeptyd złożony z 44 reszt aminokwa- sowych, wyizolowany po raz pierwszy przez Guillemina i wsp. w 1982 r. z guza trzustki chorego na akromegalię.

Poantybiotykowe uszkodzenia narządu słuchu i układu równowagi

Największe zmiany zwyrodnieniowe w układzie równowagi występują wr obrębie komórek zmysłowych grzebieni kanałów półkolistych. Bardziej wrażliwe na toksyczne działanie antybiotyku są komórki zmysłowe typu I.

Łańcuszkowiec hemolityczny

Ścisłego rozgraniczenia drobnoustrojów, należących do grupy pierwszej i drugiej, przeprowadzić nie można, gdyż bakterie mające cechy saprofitów mogą w pewnych warunkach zmienić się w bakterie chorobotwórcze i na odwrót. Z tych względów trudno powiedzieć, że pewne drobnoustroje mogą wywoływać jedynie zatrucie, a inne wyłącznie zakażenie ustroju. Zależy to bowiem nie tylko od samych bakterii, ale i od zdolności tkanek do opierania się ich szkodliwemu działaniu.

Nie ulega wątpliwości, że w przypadkach ciężkich zakażeń części rodnych oraz w zakażeniach ogólnych, których punktem wyjścia są narządy rodne, stwierdzamy pewien gatunek łańcuszkowca, zwanego ropnym lub hemolitycznym (ze względu na jego zdolność rozpuszczania czerwonych krwinek). Nierzadko zakażenie bywa jednak mieszane, tak że obok lańcuszkowców znajdujemy również inne bakterie chorobotwórcze.

Uplawy

Bardzo często skarżą się kobiety na uplawy, czyli nieprawidłowy wypływ z dróg rodnych. Celem wywiadów jest ustalenie wyglądu, ilości i czasu występowania tego wypływu. W warunkach prawidłowych nieznaczna ilość śluzu pochodzącego z szyjki macicznej, pochwy i gruczołów dodatkowych nie wystarcza, aby zwrócić na siebie uwagę kobiety. Plamy na bieliźnie, stwierdzenie zwilgotnienia sromu i pochwy są jednak dowodami jego obecności.

Stwierdzenie plam na bieliźnie może już budzić podejrzenia i niepokój. Upławy białe składają się zazwyczaj ze śluzu z domieszką białych ciałek krwi, nabłonków pochwy i bakteryj.