1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Badanie bakteriologiczne

O wiele większe znaczenie rozpoznawcze ma natomiast stwierdzenie większej ilości leukocytów w wydzielinie pochwy. Dowodzi to bowiem istnienia jakichś spraw zapalnych w śluzówce pochwy lub macicy.

WPŁYW NA PRZEMIANĘ WĘGLOWODANOWĄ

Pobudzenie (ł-adrenergiczne zapoczątkowuje fosforolizę glikogenu w wątrobie, mięśniach szkieletowych i w mięśniu sercowym. Inne mechanizmy regulacji metabolizmu glikogenu zostały omówione w polskim piśmiennictwie [487],

Działanie rozkurczowe LBA

Powstaje pytanie, w jakim stopniu faza rozkurczowego działania LBA obserwowana po ich dotętniczym wstrzyknięciu może mieć znaczenie dla leczniczego zastosowania LBA w chorobie nadciśnieniowej?

CYKLICZNY ADENOZYNO-MONOFOSFORAN

Zasadnicze znaczenie dla poznania mechanizmów, za pomocą których dochodzi do przeniesienia sygnału hormonalnego z receptora błonowego na struktury wewnątrzkomórkowe, miały prace laureata nagrody Nobla E. Sutherlanda, ogłoszone na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Sutherland wykazał, że w wyniku działania niektórych hormonów na komórki dochodzi do wytwarzania cyklicznego adenozyno-3′, 5′-monofosforanu (cAMP) w wyniku aktywacji umiejscowionego w błonie komórkowej enzymu cyklazy adenylanowej. Cykliczny AMP dodany do homogenatu komórek docelowych jest z kolei w stanie wywołać efekty biochemiczne typowe dla działania odpowiedniego hormonu. Sutherland nazwał cAMP drugim przekaźnikiem (second messenger), traktując hormon jako pierwszy przekaźnik. W świetle obecnego stanu wiedzy, działanie hormonów za pośrednictwem cAMP jako drugiego przekaźnika odbywa się w sposób przedstawiony na schemacie (ryc. 3).

PROBLEM CHEMIOPROFILAKTYKI

Rozwój antybiotykooporności Krćmery i wsp. [10] nazywają poważnym „przekleństwem społecznym”, zdolnym do zniszczenia wszystkich osiągnięć współczesnej medycyny. Należy więc jak najszybciej uczynić wszystko, aby globalne zużycie antybiotyków znacznie się zmniejszyło, a ich stosowanie ograniczyło się do stanów, w których odegrać mogą właściwą rolę. Realizacja tego postulatu jest jednak niezwykle złożona i wymaga kompleksowych działań.

Niedokrwistość hemolityczna

NADPH działa jako koenzym w redukcji utlenionego glutationu i me- themoglobuliny. Zredukowany glutation (GSH) ochrania przed utlenieniem grupy sulfhydrylowe hemoglobiny i innych białek, zwłaszcza enzymatycznych albo bezpośrednio, albo jako koenzym w reakcjach katalizowanych przez peroksydazę glutationową.

Zatrucie przewlekłe rtęcią

Zatrucie przewlekłe rtęcią prowadzi do ogólnego charłactwa, a w związku z tym do skąpych i nieregularnych miesiączek, a nawet zatrzymania się cyklu miesięcznego, niezależnie od szkodliwego oddziaływania jej wprost na narządy rodne. Wpływ rtęci na ciążę jest bezwzględnie szkodliwy. Świadczą o tym częste poronienia u robotnic zajętych w odnośnych wytwórniach oraz względnie duży odsetek zrodzonych przez nie nieżywych płodów.

– c)Siarczek węgla. Do zatrucia parami siarczku węgla przychodzi względnie rzadko. Zdarzają się one czasem u kobiet zajętych przy wulkanizowaniu kauczuku. Wpływ tej trucizny na narządy rodne kobiece przejawia się w zaburzeniach cyklu miesięcznego (skąpe miesiączki, brak miesiączki), zaniku utkania gruczołowego sutków, upośledzeniu płodności i obniżeniu się popędu, płciowego. Do obrazu zatrucia należy również skłonność do poronień oraz porody nieżywych dzieci. Wyjątkowo zdarzają się obfite krwawienia miesięczne.

SLONIOWACINA SROMU

Schorzenie określane (i nazwą słoniowaciny sromu jest zjawiskiem rzadkim. W odróżnieniu jod słoniowaciny podzwrotnikowej,, jw której czynnikiem chorobotwór- jczym jest nitkowiec (filaria san-

Zakażenia wywołane przez bakterie ropotwórcze

Torbiele takie powstają albo w następstwie zmian wywołanych w krążeniu skrętem trąbki, albo też w wyniku przedostawania się krwi miesięcznej z macicy, jeśli istnieje jakaś przeszkoda uniemożliwiająca jej odpływ na zewnątrz. Obie te sprawy chorobowe nie są procesem zapalnym. 1

Zakażenia wywołane przez bakterie ropotwórcze po porodzie lub po poronieniu mają niekiedy przebieg bardzo ciężki. Często również uogólniają się powodując groźne powikłania, a nawet zgon. Poporodowe ropniaki jajowodu dlatego przywykliśmy . uważać za niebezpieczniejsze cd ropniaków w przebiegu zakażenia ,rzeżączkowego, że nie mają one tendencji do umiejscowienia się i często przebijają również do narządów sąsiednich.

ENDOGENNE WYDŁUŻENIE DZIAŁANIA INSULINY

Do wytworzenia preparatów o przedłużonym działaniu stosuje się także inne białko zasadowe, np. globinę otrzymywaną z krwi bydlęcej, a w ostatnich latach także z krwi ludzkiej.