1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

TRZY RODZAJE WIĘDZI MIĘDZYLUDZKICH – KONTYNUACJA

Zdolność do miłości człowieka (braterskiej, bliźniego) w postaci potrzeby kontaktu emocjonalnego ma charakter dziedziczno-wrodzony uwarunkowana jest czynnikami biologicznymi, podobnie jak zdolność do mówienia lub słyszenia. Potencjalnie tkwiące w człowieku zdolności ujawniają się i rozwijają w różnym stopniu w ciągu życia człowieka. Zależy to od bardzo wielu czynników zewnętrznych, związanych przede wszystkim ze środowiskiem rodzinnym w jakim wyrasta dziecko. Środowisko to, a zwłaszcza rodzice przyczyniają się do silniejszego lub słabszego rozwoju zdolności do miłości poprzez rozbudzanie potrzeby kontaktu emocjonalnego. Równocześnie środowisko wychowawcze poprzez kształtowanie u dzieci postaw życzliwości wobec innych ludzi wpływa w sposób zasadniczy na rozwój zdolności do miłości rozumianej jako postawa. Środowisko też w głównej mierze (poza własnymi przemyśleniami) wpływa na kształtowanie się miłości „systemowej”, na przykład chrześcijańskiej miłości jednoczącej ludzi w miłości do Boga.

Obojnactwo rzekome

Rozwój narządu rodnego w kierunku męskim czy żeńskim podlega (szeroko cytowanemu w piśmiennictwie) prawu Josta, opracowanemu w 1953 r. i stwierdzającemu, że u ssaków rozwój wewnętrznych i zewnętrznych części narządu rodnego u obydwu płci jest dwufazowy, przy czym pierwsze z nich rozwijają się do 10 tygodnia życia płodowego, a drugie do 15 tygodnia życia płodowego. W obydwu etapach musi działać czynnik androgenny, gdyż jego brak, niezależnie od determinacji genetycznej i istnienia jąder, powoduje rozwój żeńskiego narządu rodnego. Jeśli czynnik endogenny zadziała zbyt późno, to może on spowodować rozwój zewnętrznych części narządu rodnego w kierunku męskim, przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznych części narządu odpowiadających płci żeńskiej. Obojnak taki posiada prawidłowe najądrza, nasie- niowody, mosznę z jądrami i prącie, przy równocześnie rozwiniętych jajowodach, macicy i pochwie. Należy podkreślić wybiórcze działanie gonad, gdyż w razie obojnactwa prawdziwego naprzemiennego, po stronie jądra rozwija się część wewnętrzna narządu męskiego, a po stronie jajnika – jajowód i macica. Z zestawienia tego wynika, że u kobiet brak wspomnianego powyżej czynnika androgennego, działającego litycznie na przewody Mullera, prowadzi do rozwoju narządu rodnego w kierunku żeńskim. Prawo Josta wyjaśnia więc w logiczny sposób możliwość istnienia dużych różnic pomiędzy uwarunkowaniami genetycznymi, gona- dalnymi i narządowymi, które dotyczą nie tylko narządu rodnego, ale także rozwoju trzeciorzędowych cech płciowych, zwłaszcza w przypadku ginekomastii.

Mięśniaki podśluzowe

Mięśniaki podśluzowe występują bardzo często pojedynczo i wtedy powodują równomierne powiększenie się macicy. Jeśli rozwija się jednak więcej podśluzo- wych mięśniaków, każdy z nich może się poddawać skurczom macicy w odmienny sposób, tak że proces „rodzenia się“ ich może wykazywać duże różnice. Niekiedy guzy te uciskają na siebie wewnątrz macicy, skutkiem czego kształt ich – zwykle okrągły lub jajowaty – zmienia się na wicloboczny.

CZYNNIKI WYZNACZAJĄCE ZACHOWANIE SEKSUALNE CZŁOWIEKA CZĘŚĆ 2

Cechą charakterystyczną zachowania jest jego ukierunkowanie na pewien efekt końcowy, czyli cel (np. uzyskanie satysfakcji seksualnej). Tym samym cel staje się standardem samoregulacji, a zachowanie jest tak regulowane, aby uzyskać wyznaczony efekt końcowy. Regulacja zachowania u człowieka jest jednak procesem o tyle skomplikowanym, że często obejmuje nie tylko działania podjęte w celu realizacji celu, ale także regulację samych celów (Lewicki, 1969). W zależności od warunków zewnętrznych i wewnętrznych człowiek dąży do różnych celów, zmienia je, dokonuje korekty, ustala ich hierarchię ważności i kolejność realizacji. Najbardziej wartościowe formy zachowań człowieka związane są z optymalnym poziomem aktywizacji organizmu, pełną świadomością działania, pozwalającą na poprawne kierowanie swoim zachowaniem (Tomaszewski, 1966). Każde jednak zachowanie jest funkcją dwóch rodzajów czynników: sytuacyjnych i osobowościowych. Stopień determinacji zachowania przez każdy z tych czynników może być różny, ale trudno wyobrazić sobie takie zachowanie, w którym sytuacja albo osobowość nie miałyby żadnego, chociażby najmniejszego znaczenia. Lewicki (1969) rozpatruje zachowanie jako funkcję czterech czynników, z których trzy pierwsze mieszczą się w pojęciu sytuacji (zewnętrznej i wewnętrznej), a czwarty oznacza wpływ osobowości. Zależność tę wyznaczono formułą:

Okres występowania pierwszej miesiączki u dziewcząt w Ameryce

W kulturach plemiennych aktywność seksualna dziewcząt w okresie dziecięcym przechodzi bez przeszkód w aktywność w okresie dojrzewania i dojrzałości. Według Gobharda (1968) jedynie 13% kobiet podawało, że aktywność seksualna przed dojrzewaniem przemieniła się bez przeszkód w aktywność dojrzałą, natomiast u reszty badanych seksualizm został „zwyciężony”. To właśnie zjawisko doprowadziło przedtem Freuda do teorii o ukrytym okresie seksualizmu. „Ukryty” seksualizm u dziewcząt nie jest jednak żadnym fenomenem biologicznym, lecz kulturowym i występuje tylko w kręgu cywilizacji zachodniej. 1

Mięśniaki a ciąża

Do nowotworów, które mogą powikłać ciążę i poród, należą mięśniaki, macicy. Na szczęście pomimo istnienia mięśniaków zdarza się to bardzo rzadko. Często, pod wpływem oiążowego rozpulchnienia mięśniówki macicy i przekrwienia, mięśniaki ulegają również roz-

Oddzielenie łożyska

Operacja, której konieczność także w przypadkach ciąży brzusznej nie ulega żadnej wątpliwości, nastręcza nieraz duże trudności natury technicznej wobec przyczepu czynnego łożyska do otrzewnej więzadła szerokiego, macicy, krezki jelitowej lub kiszek.

Oddzielenie takiego łożyska bywa nieraz przyczyną poważnego i trudnego do opanowania krwotoku. Z tego względu radzono nawet dawniej wstrzymać się z zabiegiem operacyjnym do śmierci płodu. Wówczas bowiem już powstają zakrzepy w zatokach łożyskowych, co umożliwia usunięcie łożyska bez groźnego dla życia krwotoku. Ponieważ jednak nigdy nie wiadomo, jak długo istnieje jeszcze po śmierci płodu niebezpieczeństwo takiego krwotoku, czyli w jakim czasie dojdzie do wspomnianych zmian w zatokach łożyskowych, zwyciężyło ostatecznie przekonanie, że należy operować jak najprędzej bez względu na to, czy płód jest żywy, czy też nie. Zwłoka grozi ponadto możliwością samoistnego pęknięcia torebki ciążowej i krwotokiem.

Wyjaśnienie patogenezy homoseksualizmu

Do podobnych wniosków prowadzą badania dotyczące homoseksualizmu u osobników żeńskich. Stwierdzono mianowicie, że podanie androgenów w krytycznym okresie po urodzeniu powoduje wytworzenie się męskiego typu działania podwzgórza. Jeśli osobnikom takim podaje się w okresie dojrzałości androgeny, to uzyskuje się u nich męski typ zachowania seksualnego.

Członkowie TWK – rozwinięcie

Obrady merytoryczne toczyły się w sesjach plenarnych (22 referaty), sekcjach (153 referaty), grupach zainteresowań tak zwanych workshops (86 referatów) i sesjach plakatowych (79 referatów) – łącznie 340 wystąpień.

Miesiączka bezjajeczkowa

Miesiączka bezjajeczkowa występuje u kobiet w rozmaitych okresach ich życia. Zdarza się dość często w okresie pokwitania i przekwitania, a także w okresie karmienia u kobiet, u których krwawienia miesięczne występują regularnie i nie budzą żadnych wątpliwości. Zwłaszcza u dziewcząt w okresie pokwitania i w pierwszych latach po nim bezowulacyjna miesiączka jest zjawiskiem, którego nie można uważać za wyjątkowe. Tylko w ten sposób da się wytłumaczyć rzadkie zachodzenie w ciążę jednostek płci żeńskiej w pierwszych kilku latach po pokwitaniu, które obcują płciowo, a nawet wychodzą za mąż, jak to jest zwyczajem u pewnych ras i w pewnych krajach. Wytwarzanie dostatecznych ilości hormonu uczynniającego pęcherzyki (tylakentryna, gonadotrofina A) w przednim płacie przysadki mózgowej – a tym samym umożliwienie dojrzewania pęcherzyka Graafa w jajniku oraz zmian przerostowych w śluzówce macicy – wystarcza wprawdzie do wywołania krwawienia w regularnych odstępach czasu, ale krwawienie to bywa zwyczajnie miesiączką bezowulacyjną, wywołaną wyłącznie przez nadmiernie długie oddziaływanie estrogenów jajnika. Albowiem wystąpienie prawdziwej, istotnej miesiączki uzależnione jest od wytwarzania dostatecznych ilości gonadotrofiny B (metaken- triny) w przysadce mózgowej i powstawania pod jej wpływem ciałka żółtego – co zwykle następuje później, w każdym razie w pewien czas po pokwitaniu. Brak okresu wydzielniczego w cyklach miesięcznych śluzówki macicy wydaje się również w okresie karmienia, pokwitania i przekwitania jakby samoobroną przed ciążą ustroju dotąd jeszcze do niej fizycznie nieprzygotowanego lub osłabionego wskutek zachodzących w nim zmian fizjologicznych lub patologicznych.