1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Badanie błony śluzowej pod mikroskopem

Jeśli mimo podwyższającego się stopniowo ciśnienia (nie wolno przekraczać granicy 180-200 mm Hg) gaz nie przedostaje się do jamy brzusznej przez jajowody, jest to dowodem ich niedrożności. W razie ujemnego wyniku próbę należy po pewnym czasie powtórzyć, stosując w tym okresie odpowiednie leczenie. Dowodem, że gaz przedostał się do jamy brzusznej, jest charakterystyczny spadek ciśnienia w manometrze, bulgotanie słyszalne przy zbliżeniu ucha do powłok oraz ból w ramionach, jakiego chora doznaje w pozycji stojącej.

LECZENIE MIĘŚNIAKÓW MACICY CZĘŚĆ 2

Do tego rodzaju środków zaliczamy przetwory wywołujące skurcze mięśnia macicznego i tamujące w ten sposób krwawienia. Zaleca się zatem podawanie podczas miesiączek przetworów sporyszu lub przysadki mózgowej w postaci zastrzyków lub też drogą doustną. W razie istnienia niedokrwistości podaje się obok nich przetwory wątrobowe, żelazowe itp. Niekiedy dobre, chociaż przejściowe wyniki daje skrobanie macicy (abrasio), wykonywane także i w celach rozpoznawczych. W pewnych przypadkach można w ten sposób wpłynąć na polepszenie się stanu, chorej, jeśli jednak chodzi o większe krwawienia i bóle, środki te są stanowczo niewystarczające. Pozostaje wówczas wybór między zastosowaniem energii promienistej i zabiegiem operacyjnym.

HIGIENA KOBIETY

W doborze ubioru powinno się zwracać uwagę, aby był wygodny i nie uciskał rozwijającego się ciała. Noszenie przestronnych, zamkniętych majtek ma na celu niedopuszczenie do drażnienia części płciowych przez ich ocieranie się o bieliznę. Ciężar noszonego ubrania rozłożony być musi równomiernie na barki i biodra. Używanie okrężnych, gumowych podwiązek jest zakazane, gdyż powodują one utrudnienie krążenia krwi w obrębie żył podudzi. Szyja powinna być odsłonięta. Trzewiki muszą być przestronne, na niewysokich obcasach pończochy zawsze suche.

Przebieg gruźlicy otrzewnej

Rok owanie. Przebieg gruźlicy otrzewnej – z wyjątkiem postaci, która stanowi odmianę ogólnej gruźlicy prosówkowej, jest na ogół przewlekły. Najlepsze rokowanie daje odmiana gruzełkowa lub wysiękowa zapalenia gruźliczego.

Uniwersalność zakazu kazirodztwa

Warto wspomnieć, że eksponowana wciąż cecha uniwersalności tego zakazu wcale nie jest absolutna. Wymowna i symboliczna jest tu legenda biblijna o córkach Lota, które właśnie dla uratowania rodu ludzkiego (wobec zagłady Sodomy i Gomory) podstępnie odbyły stosunki seksualne z ojcem. To obcowanie kazirodcze miało dać początek dwom potężnym rodom starożytnym: Moaw i Amon. Freud przypomina, że każdy faraon za główną i pierwszą żonę brał własną siostrę, a następcy faraonów, macedońscy Ptolemeusze, szli za ich przykładem. Kazirodztwo było wtedy przywilejem królów, a zabronione było zwykłym śmiertelnikom (Freud, 1967, s. 218).

Czy homoseksualizm może być podłożem samobójstwa?

Również nie można zwalczać (jeżeli nawet potrafimy dociec istoty zła społeczego tego zjawiska, co jest bardzo wątpliwe) homoseksualizmu praktykowanego w więzieniach, internatach, koszarach itd. za pomocą kary kryminalnej. Lansowana przez Gizę hipoteza, że homoseksualizm jest czynnikiem kryminogennym, nie jest wcale oczywista, podobnie jak wątpliwy jest wzrost tego zjawiska. H. v. Hentig przytacza materiały zebrane z wielu krajów przez Sekretariat Generalny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. Większość krajów informowała, że obserwuje się raczej cofanie się zjawiska, a jedynie niektóre kraje komunikowały o powiązaniach homoseksualizmu z narkomanią, alkoholizmem czy też z niektórymi typami przestępstw (Hentig, 1960).’Zdaniem M, Hirschfelda (za Hentigiem, 1960), popełnianie przestępstw przez niektórych homoseksualistów może wynikać z cechującej tych osobni- ków nadmiernie silnej uczuciowości, wysokiej temperatury namiętności duchowej, co Hentig uważa za romantyzm.

Utrata krwi a reakcja organizmu

Istnieją również odmiany dwuręcznego masażu macicy, obecnie mało stosowane. W rozpaczliwych przypadkach, w warunkach szpitalnych uciekamy się do całkowitego usunięcia macicy.

– c) objawy ostrej niedokrwistości i jej leczenie.

Reakcja ustrojukobiecego na utratę krwi

Reakcja ustrojukobiecego na utratę krwi jest indywidualna. Znamy przypadki śmiertelne już po utracie 1 litra i przeciwnie, po utracie więcej niż 2 litrów położnica utrzymywała się przy życiu. Istnieje pewna kolejność w objawach występujących w czasie obfitego krwawienia. Przede wszystkim zjawiają się objawy mózgowe: mroczki w oczach, zawroty głowy, szum w uszach i skłonność do omdleń, bladość skóry i śluzówek, tętno częste, słabo napięte, zimny pot, nos i ręce zimne, rysy twarzy zaostrzone, oczy wpadnięte, ziewanie i senność. Ziewanie i senność, głębokie wdechy i wymioty stanowią objawy najwyższego niebezpieczeństwa, które w każdej chwili może skończyć się zejściem śmiertelnym. Wszelkie objawy głodu tlenowego dają złe rokowanie i bez zastosowania natych-miastowego przetoczenia krwi, położnica ginie. W przypadkach kiedy nawet tętno na obwodzie powraca i oddychanie staje się spokojniejsze, nie świadczy to, że chora jest uratowana, gdyż może nagłe wystąpić zapaść i śmierć.

Po opanowaniu krwawienia należy bezwłocznie przystąpić do leczenia niedokrwistości. Przede wszystkim wstrzykujemy środki naczyniowe i nasercowe, jak kamforę, kofeinę, kardiazol, w najwyższych dawkach. Położnicę ukła-damy wraz z łóżkiem, w ten sposób, aby głowa leżała znacznie niżej. Bandażujemy kończyny górne i dolne, celem zmniejszenia krążenia dużego. Wlewamy podskórnie fizjologiczny roztwór soli (0,9%) w ilości 2 litrów. Dożylnie wstrzykujemy 200 cm 20% glukozy. Bardzo zalecane jest przetaczanie krwi w ilości od 300 do 500 cm, oczywiście po sprawdzeniu grupy u cho-rej i dawcy.

ZMIANY WARTOŚCIOWANIA SEKSU A REGULACJA NORMATYWNA

Seksualność ludzka różni się od zwierzęcej brakiem rytmiki (uniezależnienie od cykliczności rocznej), a więc napięcia mogą być uaktualniane licznymi bodźcami zewnętrznymi o różnej trwałości. Dojrzewanie seksualne człowieka jest dłuższe, mniej schematyczne, nacechowane natomiast plastycznością redukcji i generalizacji bodźców. Ze względu na specyfikę rozwoju fizjologicznego wykształcona została odrębnie i zróżnicowana sfera hedonistycznej, nieprokreacyjnej efektywności działania seksu. Jednakże różnicą najistotniejszą między światem zwierzęcym a ludzkim jest sprawa idei (od symbolu po rozbudowany system etyczny), reguły, w którą wyposaża społeczeństwo człowieka działającego. Homo Jaber ma mechanizm regulacyjny, drogowskaz różny od instynktu. Norma stanowi zasadę podziału dla zbioru ewentualnych działań, tzn. dopuszczalnych i niedopuszczalnych ze względu na wartość sposobów postępowania. Ten mechanizm podziału sposobów postępowania funkcjonuje podobnie dychotomicznie, gdy przedmiotem działania jest sfera techniki czy moralności.

Model człowieka i zasady według Kotrabińskiego

T. Kotarbiński próbuje w ramach etyki „niezależnej” skonstruować model człowieka i zasadę, które uniknęłyby wymienionych wyżej błędów: naturalistycznych, etnologicznych, dogmatycznych czy wąsko prak- tycystycznych. Model „opiekuna spolegliwego” przyjmuje za podstawę oczekiwania „innych ludzi, społeczeństwa”, a za kryterium czynu zachowania: pozytywne, tj. godne szacunku, oraz negatywne, czyli haniebne, zakładając, że pewność co do kwalifikacji zachowań czerpiemy „z głosu sumienia”. W tym modelu autor unika uzasadniania nadrzędną zasadą, ale nie w pełni unika relatywizmu kulturowego, bo „w głosie sumienia” należałoby założyć bądź elementy wspólne dla całej ludzkości, bądź „opiekunowi spolegliwemu” wyznaczyć zasięg ograniczony do kręgu kultury, np. europejskiej, czy historycznie do okresu kultury nowożytnej. Z punktu widzenia etyki seksualnej, ważna jest w tym modelu norma, czy element normatywny „równa się” oczekiwaniom innych ludzi, czy grup społecznych. Ten element orientuje nas na etykę wzajemnościową, ale nie spełnia funkcji normy, która powinna wskazywać, „jak” realizować wartość. Cechy modelowe „opiekuna spolegliwego” orientowane na współżycie międzyludzkie, są cechami „miękkimi”, cechami znanymi z koncepcji homo ludens czy literackiego wzoru Colas Breugnon Elementy restrykcyjne to powściągliwość ze względu na znak ostrzegawczy- drugi człowiek. Zarówno te cechy, jak i braki w bliższym zdefiniowaniu „godności” i „haniebności” czynów nie są w pełni operatywne na gruncie etyki seksualnej wymaga ona bowiem orientacji wzajemnoś- ciowej, obok godnościowej.

PSYCHOFIZJOLOGIA ORGAZMU CZĘŚĆ 3

Rola orgazmu i jego ostateczne znaczenie w naturalnej selekcji i ewolucji człowieka nie zostały jeszcze do dzisiejszego dnia poznane, mimo że istnieją różne teorie próbujące to wyjaśnić. Maslow (1954) i Kirken- dall (1961) twierdzili, że orgazm jest podstawowym warunkiem do zachowania biologicznego zdrowia człowieka. Reich (1969), kontynuując psychoanalityczną’teorię libido, doszedł do teorii orgazmu. Sądzi on, że orgazm może przeżywać tylko osobnik zdrowy psychicznie, nie cierpiący na nerwicę. Wykrył on nawet „energię orgonalną”, która – według niego – tkwi u podstaw wszelkich procesów życiowych ustroju. Normalny akt płciowy przebiega według czterotaktowej „formuły orgazmu”: mechaniczne naprężenie, bioelektryczny ładunek, bioelektryczne wyładowanie i mechaniczne odprężenie. Autor ten przypisuje seksualizmowi „naturę bioelektryczną” i sądzi, że proces seksualny jest procesem życiowym prowadzącym do orgazmu, którego funkcja polega na wyrównywaniu energii seksualnej. Pełne rozładowanie napięcia seksualnego przez „bioenergetyczne drgania organizmu” udaje się osiągać tylko zupełnie zdrowemu psychicznie człowiekowi rozporządzającemu „potencją orga- styczną”. Tłumaczenie przez Reicha roli orgazmu jest oczywiście hipotezą dotąd nie udowodnioną.