, Sanitizer Gel 500ml I only use this one.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Postawy egzystencjalne i kulturowe

Postawy społeczne wyznaczają stosunek człowieka do społeczeństwa jako całości lub do poszczególnych grup ludzi wchodzących w jego skład. Postawy te wyznaczają zakres uspołecznienia człowieka. Można wśród nich wyróżnić postawę patriotyzmu, postawę społecznego zaangażowania, zdyscyplinowania, odpowiedzialności, użyteczności i gospodarności. Poza tym ważna jest postawa kolektywizmu i społecznej otwartości.

Postawy egzystencjalne mają duże znaczenie dla indywidualnego życia człowieka oraz nadania mu głębokiego i wartościowego sensu. Chodzi przy tym nie o „wyposażenie” człowieka w sens życia, lecz o zdolność do wypracowania sobie własnej koncepcji szczęścia i sensu życia. Życie staje się wartościowe wtedy, gdy człowiek realizuje w nim wartościowe cele. Im bardziej ceni on te cele oraz angażuje się w ich realizację, tym większego sensu nabiera jego życie (Muszyński, 1977). Człowiek, dążąc do ważnych celów w sposób zaangażowany, zautonomizowa- ny, urzeczywistnia ważne dla siebie wartości, co równocześnie oznacza, że samorealizuje siebie jako człowieka. Dla umożliwienia samorealizacji, zapewniającej poczucie sensu życia, ważne są postawy introspektywne, orientacja na cele, dążenie do wyższych wartości oraz autonomii.

Postawy kulturowe wyznaczają twórcze i czynne uczestnictwo człowieka w kulturze. Chodzi przy tym zarówno o postawy, które ułatwiają człowiekowi racjonalne korzystanie z dóbr kulturowych oraz o postawy sprzyjające twórczemu wkładowi człowieka w dalszy rozwój społeczeństwa. Do postaw tych zalicza się wrażliwość na piękno i wielkość dzieł kultury, pietyzm wobec dzieł kultury, postawę twórczej ekspresji, kulturowego samodoskonalenia oraz dążenia do kontaktu .z kulturą. Poza powyższymi istnieją jeszcze inne grupy postaw, jak ideowe, intelektualne, pcstawy wobec przyrody itp.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
GRANICE NORMY I PATOLOGII SEKSUALNEJ CZĘŚĆ 2

Ścisłe odgraniczenie normy od patologii w ujęciu medycznym ma ogromne znaczenie dla lekarzy, bowiem pozwala na odróżnienie stanu prawidłowego od chorobowego, wymagającego leczenia. Różnicowanie to...

Zamknij