, masaż bielsko
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PROCESY SPRZĘGANIA CZĘŚĆ 2

– W wyniku sprzęgania powstają:

– 1) O-glukozydouroniany, w których aglikon łączy się z cząsteczką kwasu glukuronowego mostkiem tlenowym,

– 2) N-glukozydouroniany, w których aglikon łączy się z kwasem glukuro- nowym za pomocą wiązania głukozyloaminowego oraz 3) S-glukozydo- uroniany, w których aglikon połączony jest z kwasem glukuronowym za pośrednictwem siarki,

W procesach sprzęgania z kwasem glukuronowym kluczowe miejsce zajmuje kwas urydynodifosfoglukuronowy (UDPGA). Enzymem, który katalizuje reakcję przenoszenia zaktywowanego kwasu glukuronowego na odpowiedni aglikon, jest UDP-glukuronylotransferaza. Każde zaburzenie w formowaniu UDPGA lub w aktywności UDP-glukuronylotransferazy prowadzi do upośledzenia biosyntezy glukozydouronianów, a więc także do niewydolności w unieczynnianiu i wydalaniu leków (np. u chorych z zespołem Criglera-Najjara, u noworodków i niemowląt, u ludzi w podeszłym wieku).

Sprzęganie z kwasem siarkowym polega na wytworzeniu aktywnej formy kwasu siarkowego (kwasu 3′-fosfoadenylosiarkowego), a następnie przeniesieniu reszty kwasu siarkowego na akceptory (metabolity leków lub produkty endogenne), zawierające grupę hydroksylową lub aminową. Reakcję tę katalizuje w obrębie hepatocytów sulfotransferaza ary- lowa.

Sprzęganie z aminokwasami dotyczy głównie glicyny i glutaminy, a także cysteiny.

Acetylacja polega na przyłączeniu przez grupę aminową (-NH2) lub sulfhydrylową ( -SH) reszty acetylowej. Reszta ecetylowa przenoszona jest w formie acetylokoenzymu A na akceptor (metabolit leku) z udziałem w obrębie hepatocytów swoistej acetyiotransferazy.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Co zmusza go do eliminacji jednych zadań na korzyść innych?

Przyjmujemy tu, że przyczyną tego zjawiska jest działanie mechanizmu określonego jako mechanizm eliminacji motywów. Działa on na podstawie systemu postaw człowieka, rozumianych jako zespęł pozytywnych...

Zamknij