1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

PRZEKONANIA POTOCZNE NA TEMAT ŻYCIA SEKSUALNEGO

Przekonania potoczne związane są z epoką, obyczajem, środowiskiem, z dominującymi w danej kulturze tendencjami, z mniemaniami wpojonymi tradycją, słowem, rozwijają się one na tle sytuacji, stanowiąc zarazem jeden z jej czynników. Dlatego też obok rekonstrukcji najbardziej rozpowszechnionych na temat życia seksualnego przeświadczeń, trzeba będzie uwzględnić pewne typowe odmienności, pojawiające się współcześnie w kulturze krajów wysoko rozwiniętych. Zupełnie inne poglądy na sprawy seksualności panują w krajach afrykańskich, w Indiach czy na Dalekim Wschodzie, ale nie będziemy rozszerzać naszych rozważań na te obszary, ponieważ w zasadzie nie mają one wpływu na poglądy i praktykę życiową seksualności panującą w sferze naszej kultury.

W potocznych mniemaniach seks wiązany jest z małżeństwem, pro- kreacją, miłością, satysfakcją osobistą, moralnością, z granicami wieku, biologiczną jednością ze światem istot żywych. Przekonania te funkcjonują jednocześnie jako zasady, którymi większość ludzi kieruje się w swoim postępowaniu, z którymi liczy się podejmując stosunki seksualne. Przykładowo: liczy się z tym, że zobowiązują one do małżeństwa, że mogą powodować znaczne komplikacje życiowe, jak np. w wypadku obarczenia niepożądanym zazwyczaj w stosunkach pozamałżeńskich potomstwem, itp. powszechne jest też oczekiwanie, że ten typ doświadczeń dostarcza znacznych satysfakcji emocjonalnych, co bywa argumentem przemawiającym za podjęciem życia seksualnego kiedy indziej można się spotkać z przekonaniem, że zaspokajanie potrzeb seksualnych w małżeństwie musi kończyć się nudą i rutyną. Przekonania te nie zawsze są zasadne, choć zapewne tkwi w nich jakieś ziarno słusznych ujęć zdroworozsądkowych – mieszczą w sobie wiele pojęć sprzecznych, zbyt wiele wpływów i nacisków tradycyjnych przesądów oraz bezkrytycznie przejmowanych cudzych opinii. Są one w ogromnej większości przypadków tworzone na podstawie fałszywych rozeznań rzeczy i dopiero w praktyce okazuje się, że np. nieodpowiedzialnie podjęte życie seksualne z motywów hedonicznych przysparza więcej kłopotów niż dostarcza przyjemności. Z kolei przekonanie, niezwykle silne i powszechne, że istnieje ścisły związek zachowań seksualnych z moralnością, oraz rozeznanie, iż istnieją różne stopnie i różny ciężar moralnej odpowiedzialności za życie seksualne, utrudniają nawiązywanie kontaktów. Inaczej przedstawia się ta sytuacja w przypadku tzw. zdrad, inaczej, gdy tylko jeden z partnerów jest wolny, inaczej wreszcie, gdy obydwoje są wolni nie mówiąc już o tym, że inne sytuacje powstają zależnie od stopnia uczuciowego zaangażowania obu stron. Doświadczenia seksualne nie są zatem czymś moralnym albo niemoralnym same w sobie, lecz mogą się stać takimi zależnie od sytuacji, w jakiej występują. Różne są stopnie angażowania się w życie seksualne: od przypadku krańcowego, gdy dwoje ludzi podejmuje współżycie z jednakowym nastawieniem, traktując je tylko jako zaspokojenie potrzeby czysto organicznej bądź wyłączne źródło przyjemności gdy oboje zgadzają się na pożycie bez miłości i zobowiązań życiowych (co w praktyce zdarza się rzadko), poprzez wiele odmian zróżnicowanych oczekiwań obu partnerów, oczekiwań mniej lub bardziej zgodnych (stosunki seksualne partnera obojętnego z osobą kochającą, oczekującą wiele i zaangażowaną całą swą osobowością) aż po przypadki zdrad osoby kochającej. Lecz ocena moralna tych związków mogłaby być zasadna jedynie po dokładnym rozeznaniu wszelkich czynników składających się na sytuację seksualną, co często jest w ogóle niemożliwe. Znamy np. tylko fakty, porównujemy z nimi zazwyczaj własny system wartości, natomiast przeniknąć w przeżycia ludzkie, poznać wszechstronne ich uwarunkowania, jest już znacznie trudniej.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
PROCESY SPRZĘGANIA CZĘŚĆ 2

- W wyniku sprzęgania powstają:- 1) O-glukozydouroniany, w których aglikon łączy się z cząsteczką kwasu glukuronowego mostkiem tlenowym,

Zamknij