1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Rola ojca w zapłodnieniu

Jeszcze gorzej wygląda sprawa źródła informacji o roli ojca w zapłodnieniu: z formalnych i oficjalnych źródeł dowiaduje się prawdy na ten temat dzieci do lat Is-0%, do lat 10 – 3%, do lat 14 – 18%, młodzieży do lat 20 – 25%. Ze źródeł nieformalnych, głównie od rówieśników i z książek, dowiaduje się tego wśród osób badanych do lat 7 – 1%, do lat 10 – 9%, do lat 14 – 53% i do lat 20 – 90%.

Zestawienie tych dwóch szeregów odsetków skumulowanych wyników badań odpowiada na zasadnicze pytanie: czy organizowane dotąd wychowanie seksualne w Europie jest rzeczywiście tym czynnikiem, który formuje wiedzę wychowanków o elementarnych faktach z życia seksualnego. Jeśli zaś rzecz się tak ma w odniesieniu do faktów elementarnych, cóż dopiero może być w dziedzinie spraw znacznie bardziej złożonych i skomplikowanych (oraz „drażliwych”!), jak ocena poszczególnych form zachowań seksualnych, informacja o technice współżycia, o seksuologicznych wymaganiach zdrowego życia płciowego, wreszcie o normach moralnych w tym zakresie!

Nie po raz pierwszy pedagogika i wychowanie szkolne wykazało swoją niezdolność do dotrzymania kroku cywilizacyjnym i obyczajowym przemianom. Szkolnictwo podejmuje różne próby unowocześnienia z reguły ze znacznym opóźnieniem, a mijają dziesięciolecia, zanim jakiekolwiek już uzgodnione poczynania i zamierzenia zostaną rzeczywiście wcielone w życie i praktykę wszystkich szkół. Na podstawie raportów z ostatniego czasu o stanie wychowania seksualnego wiemy, iż w Finlandii rzeczywiście jest nim objęte nie więcej niż 50 – 60% uczniów (Sysiharju, 1968), w Szwecji (Zetterberg, 1969) przeszło przez szkolne wychowanie seksualne do 65% uczniów urodzonych w latach 1947-1949, czyli tych, którzy w roku 1969 mieli lat 20-22. A przecież są to dane dotyczące najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie krajów skandynawskich. W Danii dopiero od roku 1971 stało się obowiązkowe dla wszystkich ucz- niów wychowanie seksualne. Francja wprowadziła obowiązek wychowania seksualnego w roku 1973 (choć w praktyce do wcielenia tej zasady daleko). Republika Federalna Niemiec wprowadziła urzędowe zalecenie organizowania zajęć z wychowania seksualnego w roku 1968. Wcześniej obowiązkowe wychowanie seksualne wprowadziła NRD, ale i tam do pełnej realizacji jeszcze daleko. Ciągle więc mówiąc o wychowaniu seksualnym mamy do czynienia bardziej z zamiarem niż z jego realizacją.

O KIERUNKACH NIEZBĘDNEJ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ W ZAKRESIE WYCHOWANIA SEKSUALNEGO

Po to, aby wychowanie seksualne wyszło z fazy zamiarów i przeobraziło się w powszechnie stosowaną praktykę wychowania, trzeba uzyskać niezbędny stopień pewności, iż to, co się ma młodzieży do zaoferowania, jest słuszne i oparte na sprawdzalnej wiedzy naukowej. Jest bowiem tylko jedna rzecz szkodliwsza od braku wszelkiego zorganizowanego wychowania seksualnego jest nią wadliwe, lekkomyślne i nieodpowiedzialne wychowanie seksualne.

Nasze rozważania poprzednie wykazały, iż nie da się tego zadania rozwiązać tylko przez dostarczenie wiedzy z zakresu seksuologii – fizjologii i psychologii, że potrzebna jest tutaj pogłębiona refleksja filozoficzna i etyczna, aby uwolnić wychowanie seksualne od piętna naiwnego „oświeceniowego” charakteru, wywodzącego się z przekonania, że wyposażenie ludzi w dostateczną i ścisłą wiedzę biologiczną może automatycznie zapewnić właściwe i pożądane społecznie postawy i zachowania. Potrzebne jest pogłębienie podstaw teoretycznych wychowania seksualnego, które w wykonaniu różnego kalibru „uświadamiaczy” niezbyt często przeoczało czy pomijało wagę wzajemnego sprzężenia moralności i seksualizmu, tradycji i tzw. nowoczesności, miało rozbudowaną stronę informacyjną, a nie doceniano w nim funkcji wychowawczej udzielanych informacji. Dlatego też mówiąc o potrzebie badań naukowych dla ustalenia właściwego programu wychowania seksualnego w naszym kraju, nie mamy na myśli tylko badań socjologicznych czy seksuologicznych, lecz także potrzebę analiz filozoficznych i etycznych.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
BÓLE W SCHORZENIACH GINEKOLOGICZNYCH I ICH LECZENIE CZĘŚĆ 3

Cechą tych bólów jest nie tylko ich okresowość, ale i ich zwiększające się z miesiąca na miesiąc nasilenie.Do bólów okresowych należy zaliczyć jeszcze bóle kurczowe...

Zamknij