, rak podstawnokomórkowy
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

SPIRONOLAKTON

Spironolakton (Aldactone) znalazł zastosowanie w zwalczaniu objawów pierwotnego i wtórnego hiperaldosteronizmu. SLosowany w dawce 400- 1000 mg zapobiega powstawaniu hipokaliemii, występującej z reguły po dłuższym stosowaniu saluretyków. Pełne działanie antyaldosteronowe spironolaktonu stwierdza się z reguły dopiero po trzech dniach podawania leku. Długotrwałe stosowanie leku jest postępowaniem z wyboru u chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem, nie kwalifikujących się do leczenia chirurgicznego. Spironolakton podaje się dożylnie u chorych z zaburzeniami rytmu serca, występującymi w przebiegu przewlekłej niewydolności krążenia lub zawału mięśnia sercowego, w leczeniu zatrucia glikozydami naparstnicy oraz pooperacyjnego wtórnego hiperaldosteronizmu, zwłaszcza u chorych z pooperacyjną porażenną niedrożnością jelit. Podawanie spironolaktonu dożylnie w dawce 800-1000 mg jest również wskazane u chorych z urazami czaszki lub po zabiegach neurochirurgicznych (lek zapobiega obrzękowi tkanki mózgowej). Spironolakton stosowany jest czasem z powodzeniem u kobiet z nadmiernym owłosieniem (hirsutyzmem).

Przy długotrwałym stosowaniu spironolaktonu należy pamiętać o objawach niepożądanych, wyrażających się kwasicą metaboliczną, hiperkalie- mią oraz ginekomastią.

Przeciwwskazaniem do podawania spironolaktonu jest hiperkaliemia. Do nieswoistych inhibitorów aldosteronu’ zalicza się triamteren (ryc. 18) i amiloryd (ryc. 18). Związki te wykazują wyraźne działanie natriu- retyczne i antykaliuretyczne. Działanie to jednak nie jest związane z blokadą receptorów aldosteronu. Związki te hamują niezależną od aldosteronu wymianę jonów Na+ na K+ w kanalikach dalszych.

Triamteren jest pochodną pterydyny. Podany w jednorazowej dawce 100 mg zwiększa diurezę i natriurezę utrzymującą się do 12 h (maksymalne działanie diuretyczne występuje w pierwszych 2 h po podaniu leku). Równocześnie zmniejsza się wydalanie z moczem jonów K+, zwiększa się natomiast wydalanie jonów HCOr > przez co zwiększa się pH moczu. W osoczu krwi zwiększa się stężenie jonów K+ oraz jonów H+.

Podobne działanie do triamterenu wykazuje amiloryd, będący pochodną pirazyny. Są to związki, które nie działają jako inhibitory aldosteronu sensu stricto. Jednak wynik ich działania jest taki, jakby były inhibitorami aldosteronu.

Wymienione 2 leki stosuje się najczęściej razem z furosemidem, kwasem etakrynowym lub pochodnymi tiazydowymi w celu zniesienia kaliurety- cznego działania tych ostatnich. Przy dłuższym stosowaniu triamterenu należy pamiętać o możliwości występowania niebezpiecznej hiperkaliemii.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Działanie metoksyfluranu

Nasilenie opisanych zaburzeń może doprowadzić do zatrzymania czynności serca podczas zabiegu operacyjnego. Metoksyfluran wpływa na układ krążenia w sposób podobny do innych środków znieczulających ogólnie...

Zamknij