, helpik24.pl/lozka-szpitalne/9135-lozko-szpitalne-z-regulacja-wysokosci-solid-2-egerton.html
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Uniwersalność zakazu kazirodztwa

Warto wspomnieć, że eksponowana wciąż cecha uniwersalności tego zakazu wcale nie jest absolutna. Wymowna i symboliczna jest tu legenda biblijna o córkach Lota, które właśnie dla uratowania rodu ludzkiego (wobec zagłady Sodomy i Gomory) podstępnie odbyły stosunki seksualne z ojcem. To obcowanie kazirodcze miało dać początek dwom potężnym rodom starożytnym: Moaw i Amon. Freud przypomina, że każdy faraon za główną i pierwszą żonę brał własną siostrę, a następcy faraonów, macedońscy Ptolemeusze, szli za ich przykładem. Kazirodztwo było wtedy przywilejem królów, a zabronione było zwykłym śmiertelnikom (Freud, 1967, s. 218).

Gdy przebadano 40 doniesień o społecznościach, w których „tabu” kazirodztwa nie funkcjonowało, jego nieobecność potwierdziła się tylko w Starym Egipcie i w starożytnym Iranie (Sidler, 1971). Co więcej — zakaz ten nie przetrwał wszędzie. Nie znają go współczesne kodeksy karne Portugalii, Japonii, Turcji, Luksemburga. Niekaralne jest obcowanie płciowe między rodzeństwem w Belgii, Francji, Holandii. W tych krajach (a także w Hiszpanii) za stosunki seksualne między krewnymi w linii prostej odpowiadają tylko wstępni (a nie dzieci czy wnuki). W Belgii, Francji, Holandii spółkowanie rodziców z zstępnymi jest karalne tylko wtedy, gdy zstępnymi są małoletni lub nieżonaci. W stanie Illinois karalność kazirodztwa ma miejsce tylko wtedy, gdy zstępni nie mają jeszcze 18 lat. We Włoszech dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wymagane jest stwierdzenie wywołania zgorszenia publicznego, w Anglii – zgoda prokuratora generalnego (Bauer, 1963). W krajach _ skandynawskich wyłączeni są z odpowiedzialności karnej osobnicy poniżej lat 18 (Sturiip, Sexualitat und…). Dodajmy, że w kodeksach karnych radzieckich nie ma w ogóle zakazu kazirodztwa. Kodeks karny wę- gierski (z 1961 r.) różnicuje sankcje zależne od tego, czy chodzi o zstępnych i wstępnych, czy też o stosunki między rodzeństwem (co jest łagodniej traktowane). R. Kónig powołuje się na zwyczaje panujące wśród chłopów z gór Alpejskich, według których obcowanie płciowe ojca z córką nie będącą jeszcze w wieku „małżeńskim” nie jest potępiane.

Z tych uwag na temat pochodzenia zakazu kazirodztwa można wysnuć wnioski o istocie tego przestępstwa, tj. o racji tego zakazu we współczesnych ustawodawstwach. Kazirodztwo jest przestępstwem nie przeciwko „naturze”, lecz przeciwko społeczeństwu, albowiem – jak wywodzi Pomian (1970) – gdyby ono występowało często, mogłoby spowodować zerwanie więzi społecznych, przerwanie procesu rotacji kobiet, dzięki której społeczeństwo podtrzymuje nieustannie swój byt. Znamienne, że w niektórych kodeksach zakaz kazirodztwa figuruje wśród norm o przestępstwach przeciwko rodzinie” i małżeństwu, implikując tym samym szkodliwość kazirodztwa dla organizacji życia rodzinnego i małżeńskiego (zarzewie waśni i konfliktów na tle zazdrości). Spotykamy także pogląd, że kazirodztwo jest zamachem na elementarne kanony moralne, na reguły obyczajowe. Istotnie, w kodeksie polskim z 1969 r. kazirodztwo zostało zaliczone w poczet przestępstw przeciwko obyczajności. Trudno jednak znaleźć podstawy do udowodnienia, że kazirodztwo wykracza przeciwko „zabsolutyzowanym” normom moralnym, skoro nie odnajdziemy jego zakazu w niektórych ustawodawstwach i nie spotyka się wszędzie z ostrą refutacją w opinii środowiska. Łatwiej i prościej objaśnić ten zakaz, jeżeli w ogóle jest godzien akceptacji i obrony, względami na zachowanie więzi społecznych, rodzinnych itp.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Działanie niepożądane propionianu testosteronu

W przypadkach poprzekwńtaniowego zaniku kości można stosować preparaty o słabszym działaniu androgenowym, a siłnym działaniu anabolicznym, bez połączeń z estrogenami. Leki te zachowują działanie anaboliczne,...

Zamknij