, orofluido olejek
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

WPŁYW NA PRZEMIANĘ WĘGLOWODANOWĄ

Pobudzenie (ł-adrenergiczne zapoczątkowuje fosforolizę glikogenu w wątrobie, mięśniach szkieletowych i w mięśniu sercowym. Inne mechanizmy regulacji metabolizmu glikogenu zostały omówione w polskim piśmiennictwie [487],

Uproszczony schemat aktywacji układu enzymatycznego fosforyłazy glikogenowej w mięśniach przedstawiono na ryc, 14. Tworzący się pod wpływem amin katechoiowycli cAMP uczynnia kinazę proteinową, która w obecności ATP i Mg katalizuje przejście nieczynnej postaci kinazy losforylazy b do postaci czynnej, a ta z kolei w obecności ATP, Mg2 + lub

Cd’- umożliwia fosforylację następnego proenzymu – fosforyłazy b do aktywnego enzymatycznie monomeru fosforyłazy a [844], O roli ATP i giukozo-6-losforanu (G-6-P) jako allosterycznych inhibitorów fosforyłazy b wspomniano uprzednio (p. str. 31).

Fosforylaza a katalizuje rozpad glikogenu do glukozo-l-fosforanu (G-l-P). W mięśniach szkieletowych i w sercu zarówno G-t-P, jak również G-6-P tylko w niewielkim stopniu mogą ulegać hydrolizie do wolnej glukozy, natomiast stanowią one źródło pirogronianów i mleczanów swobodnie opuszczających komórkę. W wątrobie glukozo-6-Fosfataza rozkłada

G-6-P do wolnej glukozy, która może swobodnie opuścić komórkę wątrobową. Tak więc występująca po adrenalinie hipcrglikemia jest głównie pochodzenia wątrobowego, podczas gdy zwiększenie zawartości we krwi pirogronianów i mleczanów jest wykładnikiem działania adrenaliny głównie na mięśnie (ryc. 15).

LBA hamują działanie adrenaliny na przemianę węglowodanowo-tłuszczową

Dla całości obrazu należy przypomnieć, że podanie adrenaliny wywołuje również zwiększenie zawartości we krwi FFA (p. str. 42). W tej sytuacji całkowitej mobilizacji przemiany węglowodanowo-tłuszczowej zwiększa się zużycie tlenu przez dobrze ukrwione tkanki (serce!), nasila się wytwarzanie ciepła przez narządy i zmniejsza się zawartość bogatocnergc- tycznych związków fosforanowych w komórkach.

W rzeczywistości mechanizm metabolicznego działania adrenaliny jest bardziej złożony, żeby tylko wspomnieć o hamowaniu syntezy glikogenu i aktywacji glikoneogenezy w wątrobie, o aktywacji enzymów glikolitycz- nych, zahamowaniu wychwytu glukozy przez mięśnie i zahamowaniu hy- drolitycznego toru rozpadu glikogenu w sercu [271] lub o zmianie wew- nątrzwydzielniczej czynności trzustki [478j. Istnieje również możliwość interakcji insuliny i adrenaliny na poziomie kinaz białkowych aktywowanych przez cAMP [1040]. Interesująca jest hipotezd Dynarowicza [271] o roli receptorów a- i f)-adrenergicznyTch w modulowaniu udziału torów hydrolitycznego lub fosforolitycznego rozkładu glikogenu w mięśniach szkieletowych i mięśnia sercowego.

LBA hamują działanie adrenaliny na przemianę węgiowodanowo-tiusz- czową. Skuteczność hamowania przez LBA poszczególnych skutków metabolicznego działania adrenaliny zależy od gatunku zwierzęcia i od lodzaju użytego LBA (ryc. 16).

U wszystkich gatunków ssaków aktywacja przez aminy katecholowe fosforolizy glikogenu w mięśniach szkieletowych i w mięśniu sercowym

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Siła działania penicyliny jest wielka

Penicylina, podobnie jak sulfanilamidy, działa bakteriostatycznie, nie naruszając ani białych ciałek krwi, ani samych tkanek. Co więcej, siła działania penicyliny jest bardzo wielka, tak że...

Zamknij