1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

ZŁAMANIA MIEDNICY U DZIECI

Należy liczyć się z tym, że każdy gwałtowny wzrost ciśnienia i spowodowana tym fala uderzeniowa, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych może spowodować ciężkie uszkodzenia narządów wewnętrznych, głównie nieosłoniętej jamy brzusznej.

ZŁAMANIA MIEDNICY U DZIECI JAKO SKŁADNIK OBRAŻEŃ WIELONARZĄD OW Y CH IWIELOMIE JSC OWYCH

Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Lublinie Kierownik Kliniki: doc. dr hafo. med. Jerzy Osemlak

Z Zakładu Rentgenoiddagnostyki Pediatrycznej Instytutu Radiologii AM w Lublinie Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Kazimierz Pietroń

Złamania miednicy należały do rzadko spotykanych obrażeń u dzieci [4, 5, 9], Wzrost motoryzacji i mechanizacji, powodujący zwiększenie liczby ciężkich obrażeń wielomiejscowyćh i wielonarządowych, pociąga za sobą również zwiększenie liczby przypadków złamań miednicy [2, 6, 10], Obrażenia te spowodowane są zazwyczaj przygnieceniem do podłoża lub silnym uderzeniem. W wyniku urazu do’chodzi do złamania różnych elementów kostnych !miednicy, często w wielu jej miejscach [3, 6,

– 9] . Złamaniu miednicy może towarzyszyć uszkodzenie innych narządów z groźnymi powikłaniami do zejścia śmiertelnego włącznie [1, 7, 8].

W niniejszej pracy przedstawimy przyczyny złamań miednicy u dzieci oraz postacie tych obrażeń, jak również towarzyszące im uszkodzenia innych narządów.

Praca wygłoszona na X Kongresie Chirurgów Dziecięcych NRD w Lipsku dnia 27 X 1982 r.

About The Author

admin

Leave a Reply

Przeczytaj inne:
Postawy egzystencjalne i kulturowe

Postawy społeczne wyznaczają stosunek człowieka do społeczeństwa jako całości lub do poszczególnych grup ludzi wchodzących w jego skład. Postawy te wyznaczają zakres uspołecznienia człowieka. Można...

Zamknij