Do czego prowadzi Kortykoterapia?

Zaburzenia te występują u ok, V3 osób leczonych steroidami. Zapobiega im podanie klofibratu.

Długotrwała kortykoterapia wiąże się ze zwiększeniem ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. Podawanie steroidów często zwiększa stężenie czynnika V i VIII, a także protrombiny, co w połączeniu z poli- globulią zwiększa gotowość zakrzepową. Kortyzon może także skracać czas krzepnięcia. Opisano grupy przypadków zakrzepów w różnych tętnicach, a także zakrzepowego zapalenia żył spowodowanego leczeniem steroidami. Należy zwrócić uwagę, że do czynników wybitnie zwiększa- jących ryzyko zakrzepów, w tym także zakrzepów tętnicy płucnej, należy połączenie leków moczopędnych z długotrwałą kortykoterapią. Niektórzy proponują, aby w tego rodzaju sytuacjach dodatkowo stosować leki przeciwkrzepliwe.

Czytaj dalej

ZASTOSOWANIE LBA W LECZENIU DRŻEŃ

Jest wiele danych świadczących o tym, że wzmożona aktywność układu sympatycznego może odgrywać pewną rolę w powstawaniu różnego rodzaju drżeń [513], Drżenia te są objawem występującym w chorobie Parkinsona, zespołach starczych lub też mogą pojawiać się jako drżenia samoistne (tiemor esseniiaiisj bez etiologii neurologicznej, na podłożu genetycznym lub też emocjonalnym. Drżenia mogą być również niekorzystnym objawem ubocznym pojawiającym się w czasie leczenia litem zespołów maniakalnych oraz w profilaktyce psychoz maniakalno-depresyjnych.

Czytaj dalej

Zasady zakładania krążka

W celu założenia krążka należy chorą ułożyć na wznak lub na boku z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych. Krążek wprowadza się prawą ręką po uprzednim rozchyleniu warg sromowych, w wymiarze przednio-tylnym wejścia do pochwy, kierując krążek zrazu ku tyłowi. Jeśli krążek jest z masy elastycznej, można go ugnieść, aby przybrał kształt owalny i mógł być łatwo przeprowadzony przez szczelinę płciową. Kiedy mniej więcej połowa krążka znajdzie się już w pochwie, popycha się go lekko w górę. Krążek może się teraz ułożyć na lewym i prawym mięśniu dźwigającym odbyt – rozpiętością swoją na poprzek. Ku przodowi leży on ponad szczeliną płciową, która odgrywa rolę „wrót przepuklinowych“. Czytaj dalej

Przedwczesne przekiwtanie

Z nastaniem przekwitania cykl miesięczny zatrzymuje się, aby już więcej nie powrócić. Rzecz prosta, że jeśli po dłuższej lub krótszej przerwie krwawienie miesięczne wraca, mówimy tylko o czasowym zatrzymaniu się miesiączki. Pojęcie przekwitania przesądza bowiem, że zatrzymanie cyklów miesięcznych jest ostateczne.

Odsetek kobiet przedwcześnie przekwitłych, u których cykl miesięczny skończył się przed 45 rokiem życia, jest trudny do oznaczenia wynosi on około 15%. Znane są przypadki przekwitania już w dwudziestym, a nawet w osiemnastym roku życia. Brak cyklu miesięcznego, który dowodzi, że jajeczkowanie już nie odbywa się, nie wyłącza jednak możliwości wytwarzania przez gruczoły płciowe takiej ilości hormonów, które utrzymują jeszcze przez pewien czas w dobrym stanie części płciowe i nie dopuszczają do zaniku cech płciowych drugorzędnych.

Czytaj dalej

Objawy kliniczne

Na ogól objawy kliniczne ciąży pozamacicznej uzależnione są od okresu ciąży i od jej stosunku, w jakim ta pozostaje do przełomowego wydarzenia w swym rozwoju, tj. do wystąpienia objawów wewnętrznego lub zewnętrznego przeżarcia ścian jajowodu i połączonego z nim krwawienia.

Czytaj dalej

Lekarz pracujący na stojąco

ZASADY ERGONOMII CY ZESPOŁU STOMATOLOGICZNEGO ostatnich lat wskazują, że wprawdzie praca lekarza ży do najcięższych (średnie zużycie 3000 kcal), ale e obciążenie pojedynczych części ciała. Obciążenie a stale tych samych grup mięśni, tym bardziej że yczne, a nie dynamiczne. Statyczne napięcie mięśni, w wyniku długotrwałego mało ruchliwego sposobu pracy, powoduje wzrost ciśnienia hyd redukcji dowozu tle powoduje spłaszczeń rostatycznego, prowadzącego do zastoju krwi, a więc nu do mózgu. Pochylenie, nawet lekkie do przodu, ie klatki piersiowej i w następstwie tego — płytkie oddychanie. Wszystko to razem przyczynia się do niedotlenienia, wywo enie wzroku, bóle głowy, przyspieszenie tętna i zde- czerpanie fizyczne. W takim stanie lekarz stomatolog jest już mało wydolny i często nie potrafi zapanować nad sobą przede wszystkim wobec pacjenta, który jest przeważnie zdenerwowany lub gabinecie stomatologicznym. pracuje przy fotelu w pozycji stojącej lub siedzącej. Pacjent może nątomiast być przyjmowany w pozycji siedzącej lub leżącej (możliwa jest również pozycja pośrednia pacjenta — półleżąca).

Czytaj dalej

Zapalenia płuc w przebiegu schorzeń

Zapalenia płuc w przebiegu schorzeń, takich jak cukrzyca, sarkoidoza, oraz u osób przyjmujących małe dawki steroidów systemowych, mogą mieć przebieg podostry (36). Wówczas ciepłota ciała jest tylko nieznacznie podwyższona, występuje kaszel z odkrztuszaniem żółtej wydzieliny. W badaniu radiologicznym i/lub tomografii komputerowej klatki piersiowej stwierdza się cień lub cienie okrągłe z tzw. rąbkiem rozjaśnienia (ang. halo sign) (23).

Czytaj dalej

Istnienie postaci złośliwych guza

Istnienie postaci złośliwych guza (chondroblastoma malignum) sprawia, że dalsze klasyfikowanie i traktowanie chrzęstniaka zarodkowego jako nowotworu „łagodnego” (przyjęta nazwa chondroblastoma benignum) może być niebezpieczne, gdyż zmniejsza radykalizm działania operacyjnego.

Czytaj dalej

Terapia psychosocjalna

Rodzaj potrzebnego leczenia zależy od środowiska, z którego wywodzi się chory, stopnia jego inteligencji, zapatrywań na chorobę oraz samych możliwości leczenia.

Czytaj dalej

Czynniki higieniczne

U dzieci tych zauważyć można wówczas masowo występujące załamanie się ogólne, mimo że były one już w stanie zdrowienia.

Czynniki higieniczne. Brudne mleko od brudnych krów, nieprzechowywanie go w odpowiednio niskiej temperaturze, mleko nieprzegotowane może być jednym z czynników ułatwiających powstawanie schorzenia. Bardzo duże znaczenie ma przestrzeganie higieny osobistej osoby pielęgnującej dziecko. Nieprzestrzeganie czystości czą one całego ustroju, przyjęli oznaczenie „zaburzenia w odżywianiu” zamiast dotychczas używanych terminów gastrilis, enteritis, czy też enterocolitis. Dokładniej jeszcze sprecyzował to schorzenie Finkelstein, który rozróżniał dyspepsję, dyspepsję stopnia ciężkiego, pretoksykozę i toksykozę.

Czytaj dalej

Stan ortopedyczny dynamiczny kręgosłupa

Badając stan ortopedyczny dynamiczny (w czasie chodzenia) nierzadko łatwiej jest wykryć odchylenia w budowie, proporcjach i symetriach poszczególnych odcinków ciała. Oczywiście szczególną uwagę należy poświęcić zbadaniu tułowia, kręgosłupa oraz miednicy, w tym stosunku kręgosłupa do miednicy. Badając miednicę sprawdzamy jej ustawienie w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej, horyzontalnej, gdyż każde jej odchylenie odbija się na biomechanice i funkcji kręgosłupa.

Czytaj dalej

Nierzadko w bólach krzyża pochodzenia mechanicznego

Nierzadko w bólach krzyża pochodzenia mechanicznego oraz przy istnieniu radiologicznych dowodów niewielkiej niestabilności wielu ortopedów stawia wskazania do operacyjnej stabilizacji kręgosłupa. W tym miejscu trzeba za Dove powtórzyć, że „niekiedy zabieg taki przynosi spektakularną poprawę, również często wyniki są całkowicie niezadowalające i nie znoszą bólu”. Dzieje się tak dlatego, że na podstawie zdjęcia radiologicznego trudno jest określić, z jakiego poziomu pochodzą bóle, i nawet najbardziej wyszukane metody diagnostyczne nie mogą pomóc. Nic też dziwnego, że w takich przypadkach ortopeda może usztywnić kręgosłup na dużej przestrzeni. Sytuację pogarsza fakt, że nawet obraz śródoperacyjny nie jest w stanie pomóc w ustaleniu potrzebnej rozległości usztywnienia.

Czytaj dalej

Trombicula akamushi

Znaczenie w medycynie. Larwy swędzika atakują sezonowo, latem i najczęściej jesienią. Inwazja na człowieka występuje w czasie jego przebywania na polu lub w ogrodzie. Larwy usadawiają się na skórze koło torebek włosowych i kanalików potowych. Drażniące działanie ich śliny powoduje świąd i rumień skóry (trombicu- losis).

Czytaj dalej

Podejrzenie inwazji Acanthamoeba

Wykrywanie. Bardzo trudne. Podejrzenie inwazji Acanthamoeba mogą wzbudzić cechy płynu mózgowo-rdzeniowego: barwa szarawożółta, jałowość w sensie bakteriologicznym i mikologicznym, przewaga limfocytów wśród krwinek białych, znacznie zmniejszone stężenie glukozy zwiększone stężenie białka (0,75-9,7 g/l), zwłaszcza garama-globulin. W autopsyjnych rozpoznaniach ziarniniakowego zapalenia mózgu, wywołanego przez pełzaki rodzaju Acanthamoeba, stwierdza się ma-kroskopowo obrzęk oraz ogniskową martwicę, z ropniami różnej wielkości. W obrazie mikroskopowym dominują wysięk ropny (limfocyty, monocyty, komórki plazinatyczne, pojedyncze krwinki białe wielojądrzaste) lub typowe zmiany charak-teryzujące przewlekłe ziarninowanie, z obecnością wielojądrowych komórek ol-brzymich. Czasem można stwierdzić także martwicze zapalenie tętnic, a w prze-strzeniach okołonaczyniowych wybiórcze gromadzenie się trofozoitów i cyst pełzaków. Trzeba dodać, że w części tych przypadków podobne zmiany wykrywano również w innych narządach (płuca, wątroba, nerki, nadnercza, trzustka, węzły chłonne, skóra). Akantameboza miała więc charakter inwazji wieloogniskowej.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz