Nadzór specjalistyczny w rehabibtacji część 2

Z kolei, na wiosnę każdego roku, Krajowy Zespól Specjalistyczny organizuje dwudniowe konferencje naukowo-szkoleniowe z udziałem specjalistów wojewódzkich i zaproszonych gości.

Czytaj dalej

Wyłuszczenie mięśniaka

Wyłuszczenie mięśniaka polega na usunięciu wyłącznic guza lub guzów, a więc części macicy istotnie schorzałych. Ponieważ jednak mięśniaki występują często w liczbie mnogiej, a maleńkie guzy można łatwo przeoczyć, trzeba się zawsze liczyć przy zastosowaniu tej metody operacyjnej z możliwością naw’rotu schorzenia i z koniecznością powtórnego zabiegu w przyszłości, w warunkach znacznie niekiedy gorszych.

Czytaj dalej

Seksualność zwierząt i seksualność ludzi część 2

U samic wyższych ssaków instynkt seksualny istnieje niezależnie od aktualnej zdolności do zapłodnienia. W czasie jajeczkowania jednak, a więc w okresie optymalnej możliwości zapłodnienia, instynkt ten wyraźnie się nasila, czyli ma także pewien związek z rozmnażaniem. Wykastrowanie samic wyraźnie obniża u nich instynkt seksualny, ale nie wygasza go całkowicie. Ich atrakcyjność seksualna dla samców jest także obniżona. Na tym szczeblu ewolucyjnym instynkt seksualny nie pokrywa się już całkowicie z instynktem rozmnażania się. Prowadzi on również do kopulacji, których celem nie jest zapłodnienie.

Czytaj dalej

Republika Federalna Niemiec

Oto główne tezy moralne zawarte implicite w dokumentach Towarzystwa Pro Familia, związanego, jak się zdaje, z postępowym odłamem Kościoła protestanckiego w RFN, opracowane w 1971 r. i doręczone do dyskusji uczestnikom sympozjum w Sztokholmie (wrzesień 1971)lł.

Czytaj dalej

PATOGENEZA OGÓLNA SCHORZEŃ NARZĄDÓW RODNYCH ŻEŃSKICH

Powstawanie dużej liczby schorzeń ginekologicznych uzależnione jest od szeregu czynników natury ogólnej, które wpływają na ich patogenezę w rozmaity sposób: bądź potęgując objawy chorobowe, bądź przyczyniając się do ich złagodzenia. Ze względu na różnorodność tych czynników i na możliwość wzajemnego ich wpływu na siebie zdarzyć się może, że właściwe przyczyny danego schorzenia nie zawsze są jasne i że dopiero ocena ogólnych warunków, w jakich ono występuje, umożliwia odpowiednie leczenie.

Czytaj dalej

Interpretacja czynnośći seksualnych

Trzeba sobie zdawać sprawę, że sam akt seksualny jest w istocie znacznie bardziej złożonym procesem, niż to zdaje się wynikać z potocznych ujęć, według których wystarczy określony stan hormonów we krwi, odpowiednie podrażnienie stref erotogennych i konsekwentna realizacja określonych manipulacji seksualnych. Jak wykazano w latach czterdziestych (Beach, 1947), już u szczurów akt seksualny jest realizowany dzięki działaniu nie jednego, a przynajmniej dwóch, całkowicie odrębnych ośrodkowych mechanizmów regulacyjnych. Jednym z nich jest mechanizm seksualnego pobudzenia (w skrócie angielskim SAM – Sexual Arousal Mechanism), a drugim – mechanizm intromisji i ejaku- lacji (w skrócie angielskim IEM – Intromission and Ejąculatory Mechanizm). U szczura wystąpienie mechanizmu IEM musi zostać poprzedzone uruchomieniem mechanizmu SAM, w którego wyniku następuje zbliżenie do samicy, obwąchiwanie okolic płciowych i poszukiwanie jej w wypadku, gdy ucieka. Mechanizm SAM jest uruchamiany prawdopodobnie przez zapach lub widok samicy będącej w okresie rui. Napięcie uruchomione przez SAM może po pewnym czasie zaniknąć, może też po osiągnięciu pewnego poziomu nasilenia nastąpić włączenie mechanizmu IEM, dzięki czemu dochodzi do wprowadzenia narządu płciowego do pochwy samicy i ejakulacji.

Czytaj dalej

Schorzenia mózgu

W pewnych schorzeniach mózgu, np. w razie guzów płata czołowego, trafiają się czasami stany płciowego podniecenia i objawy wzmożonej czynności jajników. Choroby umysłowe przebiegają często z zaburzeniami cyklu miesięcznego. Polegają one nie tyle na występowaniu obfitych krwawień miesięcznych, ile raczej na skąpym miesiączkowaniu lub zatrzymaniu się miesiączek na pewien czas. W schizofrenii skąpe miesiączkowanie i zatrzymanie się miesiączek zdarza się szczególnie często i łączy się niekiedy ze stanami niedorozwoju części rodnych. Ale i w stanach okresowego przygnębienia (psychosis maniacalis depressiva) zaburzenia miesiączkowe nie są rzadkie. Pomieszanie ogólne (paranoia), stany niedołęstwa (imbecilitas), psychopatie histeryczne oraz psychozy zwyrodnieniowe wpływają prawdopodobnie na czynnościowe zmiany w kobiecych narządach rodnych jedynie w bardzo nieznacznym stopniu.

Czytaj dalej

Okres przekwitania u kobiety

Okres przekwitania u kobiety cechuje się dość wielką różnorodnością objawów, które można rozpatrywać nie tylko ze stanowiska ginekologa. Jednym z najczęstszych objawów, na który skarżą się kobiety w czasie przekwitania, są zaburzenia naczynioruchowe, powodujące poty, zawroty i bóle głowy, uderzenia krwi do głowy, uczucie ucisku i głuchego bólu w krzyżu, w okolicy serca itp. Zdarzają się również, chociaż rzadziej, dolegliwości jelitowe i zaburzenia czucia. Wskutek osłabienia czynności jajników uzyskują wpływ inne gruczoły wewnętrznego wydzielania, zwłaszcza antagonistyczne, jak np. przysadka mózgowa lub nadnercze. Działanie ich doprowadza do zwiększenia się napięcia układu

Czytaj dalej

Powstawanie ropniaka jajowodu

Powstawaniu ropniaka jajowodu towarzyszą częste zmiany zapalne w narządach sąsiednich, co prowadzi w następstwie do wytworzenia się zrostów łącznotkanko- wych między jajowodem i jego otoczeniem, do unieruchomienia jajowodu i zlepienia się jego z jajnikiem w jedną całość. Treść ropniaka dzięki brakowi połączenia z ogniskami zakażenia może po pewnym czasie ulec wyjałowieniu, a sama ropa, zrazu gęsta – zmienia się w płyn surowiczo-ropny. Jest rzeczą zrozumiałą, że opisane zmiany powodują zniekształcenie jajowodu i jego przemianę w twór o wyglądzie zbliżonym do kulistego lub jajowatego, który badaniem oburęcznym wyczuwa się jako guz.

Czytaj dalej

Działanie sulfanilamidów

Działanie sulfanilamidów polega z jednej strony na zwiększeniu właściwości obronnych ustroju wskutek pobudzenia tkanek do wzmożonej obrony przed zakażeniem dwoinkami rzeżączki, z drugiej – na osłabieniu gor.okoków (zahamowaniu ich wzrostu). Z tych względów dodatni wynik leczenia rzeżączki tym sposobem uzależniony jest od pewnych warunków anatomicznych, które umożliwiają przedostanie się sulfanilamidów w odpowiednim „stężeniu“ do miejsca, gdzie te mają działać na drobnoustroje chorobotwórcze, a także od odpowiedniego stanu samych tkanek, które muszą być zdolne do zmobilizowania środków obronnych, koniecznych do zwalczenia zakażenia. I tak otorbione guzy zapalne (np. przydatków macicy) oraz przewlekłe stary zapalne przymacicza są często odporne na leczenie sulfan ił amidami ze względu na utrudnione wchłanianie tego leku lub poważne, miejscowe zmiany anatomiczne, które powstały już przed zastosowaniem tego rodzaju chemoterapii. Czytaj dalej

PRZEROST ROZLANY SUTKA

Przerost rozlany sutka jest sprawą chorobową o nieznanej etiologii, polegającą na nadmiernym rozwoju gruczołowej i łącznej tkanki jednego lub dwu sutków. Rozmiary ich w niektórych przypadkach robią wrażenie potwornych.

Czytaj dalej

WYNIKI BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH

Można ustalić schemat powstawania zmian morfologicznych w ślimaku, będących wynikiem ototoksycznego działania antybiotyków [22, 31, 38, 68], Jako pierwsze ulegają uszkodzeniu komórki rzęsate zewnętrzne zakrętu podstawowego, które są bardzo wrażliwe na działanie także innych czynników uszkadzających, np. urazu lub niedotlenienia (ryc. 29.1). Uszkodzenie tych komórek, przy dalszym podawaniu antybiotyku, obejmuje zakręty wyższe i przesuwa się w kierunku szczytu ślimaka. Degeneracja komórek rzęsatych wewnętrznych postępuje w przeciwnym kierunku od szczytu do podstawy ślimaka i następuje zawsze po uszkodzeniu komórek zewnętrznych.

Czytaj dalej

BIOTRANSFORMACJA LEKÓW – CZĘŚĆ 2

W przebiegu procesów biotransformacji leków, nawet bardzo ograniczonych w pierwszym okresie życia, mogą powstawać produkty toksyczne, czasami o dużej aktywności, które dla rozwijających się tkanek stanowią znacznie większe niebezpieczeństwo niż dla już ukształtowanych.. Mogą to być albo metabolity końcowe, albo produkty pośrednie. Do znanych reakcji wytwarzających biologicznie czynne metabolity pośrednie należą utlenianie przy atomie azotu z wytworzeniem hydroksyloamin lub N-tlenków oraz powstawanie epoksydów z węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza policyklicznych. Te czynne produkty pośrednie wiążą się kowalencyjnie z białkami i kwasami nukleinowymi w komórkach, dając początek takim procesom, jak martwica tkanek, mutageneza i chemiczna karcinogeneza. Stanowią one także substraty dla innych enzymów.

Czytaj dalej

Zatrucia zawodowe

– a)Ołów. Spośród trucizn, szczególnie groźnych, a często używanych w rozmaitych działach przemysłu, na pierwszym miejscu należałoby wymienić ołów. Kobiety ze względu, na ubiór, uczesanie oraz delikatniejszą skórę są bardziej narażone na działanie metalicznego ołowiu niż mężczyźni, dlatego też częściej ulegają zatruciu.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz